12 skazanych uczestniczy w kursie technologa robót wykończeniowych

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W kursie uczestniczy 12 skazanych. Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną zawodu, a także aktywizację zawodową oraz pierwszą pomoc przedmedyczną. W ramach kursu osadzeni uczą się: prawidłowego przygotowania podłoża pod wykonywane prace, szpachlowania, malowania, kładzenia terakoty i gresu wraz z fugowaniem, a także innych prac budowlanych wykonywanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Prace wykonywane podczas niniejszego szkolenia są kontynuacją zadań poprzedniego kursu murarza tynkarza, podczas którego skazani m. in. tynkowali ogrodzenie zewnętrzne zakładu.  

Udział w tym i w kolejnych szkoleniach w ramach projektu POWER pozwoli skazanym na podwyższenie zawodowych kwalifikacji oraz zwiększy ich możliwości na podjęcie zatrudnienia po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Tekst i zdjęcia: kpt. Mirosław Wilman

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej