Program „Praca dla Więźniów” to  realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej. W związku z powyższym w dniu 21 lipca 2021r. Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie kpt. Krystian Kulicz podpisał kolejną umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych na podstawie skierowania do pracy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie, które reprezentowane jest przez Pana Tomasza Ucińskiego, Prezesa Zarządu oraz Panią Anabelle Marcińczak – Członka Zarządu.

Jest to już trzecia umowa o zatrudnienie skazanych zawarta w tym roku przez Zakład Karny w Koszalinie.  Ponadto w lipcu br. jednostka podpisała również aneks do umowy o zatrudnienie odpłatne skazanych z już  współpracującym od lat kontrahentem tj. Sekwoja SP. z o.o. - w zakresie zwiększenia liczby skazanych skierowanych do nich do pracy.

Na podstawie zawartej w dniu 21 lipca br. umowy z PGK Sp. z o.o.  do pracy zostanie skierowanych 6 skazanych odbywających karę pozbawienia wolności.

Dwóch pracowników będzie wykonywało prace porządkowe na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie, natomiast pozostali skazani będą świadczyć pracę w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie, na stanowiskach pracownika fizycznego.

Podjęcie zatrudnienia odpłatnego w firmie pozwoli osadzonym spłacać ciążące na nich zobowiązania finansowe, wyrobić nawyk pracy oraz będzie miało pozytywny wpływ na przebieg procesu resocjalizacji.

Podkreślić należy, że Zakład Karny w Koszalinie na bieżąco prowadzi rozmowy  z kontrahentami, którzy obecnie współpracują z jednostką oraz z potencjalnymi nowymi kontrahentami, deklarującymi chęć zatrudnienia skazanych poza obrębem jednostki.

Na dzień dzisiejszy jednostka współpracuje z 8 kontrahentami zewnętrznymi, w których łącznie zatrudnionych jest  45 osadzonych. Natomiast 7 kolejnych potencjalnych kontrahentów oczekuje na nawiązanie współpracy. Jeden z nich deklaruje zatrudnienie osadzonych już jesienią tego roku.

Tekst i zdjęcie  szer. Karolina Dzienis

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej