W listopadzie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy wobec Kobiet. O tym jak wygląda praca penitencjarna ze sprawcą oczami wychowawcy.

Sprawca

Człowiek, który dokonuje tego rodzaju przemocy wykorzystuje przewagę sił wynikajacą z różnicy płci. Fakt, że przemoc ta dzieje się za zamkniętymi drzwami sprzyja temu, aby sytuacja taka trwała latami, uniemożliwiając udzielenie wsparcia kobiecie i pomocy sprawcy w zmianie strategii jego postępowania.
Kiedy przemoc zostanie ujawniona jej sprawca często trafia do zakładu karnego i dopiero tutaj zaczyna się z nim praca, skoncentrowana na zatrzymaniu przemocy w rodzinie, zmianie jego zachowań i postaw, jak też na zwiekszeniu bezpieczeństwa i poprawie funkcjonowania rodzin, w których występuje przemoc – już po zakończeniu odbywania kary i powrotu do środowiska rodzinnego.

Praca z człowiekiem

W Zakładzie Karnym w Koronowie prowadzony jest program korekcyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie Stop Przemocy – Druga Szansa. Oparty jest na założeniach podejścia skoncentowanego na rozwiązaniach (TSR) i skupia się na takich sposobach pracy, które wzmacniają w sprawcach przemocy chęć do zmiany, by zrezygnowali ze stosowania przemocy wobec swoich bliskich. Zawiera oddziaływania na poziomie poznawczym i emocjonalnym oraz naukę nowych, bardziej konstruktywnych sposobów porozumiewania się z innymi ludźmi. Program realizowany jest w formie spotkań grupowych trwających przez okres 3 miesięcy. Zawiera on elementy dialogu motywacyjnego, skupia się na pracy nad celami, które wyznacza sam osadzony na początku zajęć. Główną przeszkodą w nawiązaniu kontaktu ze sprawcą przemocy jest jego niechęć do współpracy, brak przyznania się do stosowania przemocy oraz brak motywacji do zmiany. Dzięki udziałowi w programie skazany odkrywa jakie potrzeby usiłuje realizować poprzez stosowanie przemocy, uświadamia sobie konsekwencje zachowań przemocowych, uczy się skutecznej komunikacji oraz aktywnego słuchania, co w szerszej perspektywie przekłada sie na wzbudzenie w nim motywacji do zmiany.

Skazani kończący program zgodnie przyznają, że trudne sprawy można rozwiązywać bez użycia przemocy, a udział w programie wyposażył ich w umiejętność rozpoznawania swoich uczuć i stojących za nimi potrzeb oraz konstruktywnego ich wyrażania i zaspokajania.
 

Tekst: st. chor. Patrycja Krysztofowicz
Zdjęcia: por. Wojciech Górski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej