Więźniowie z koronowskiej jednostki znajdują zatrudnienie już wśród 11 lokalnych firm.

Zatrudnianie skazanych

Kadra koronowskiej jednostki realizuje rządowy program o nazwie "Praca dla Więźniów’", który sprawia że skazani poprzez pracę sami wpływają na finansowanie swojego utrzymania w trakcie odbywania kary. Obecnie wśród zdolnych do pracy skazanych powszechność zatrudnienia w jednostce wynosi 88,6%. Poza mury jednostki do pracy wychodzi obecnie blisko 50 osadzonych. Osadzeni licznie wykonują pracę na rzecz samorządów, leśnictw czy kontrahentów prywatnych. Zajmują się m.in. obróbką mięsa w ubojni drobiu, segregują śmieci, obsługują sad, sprzątają wagony, a nawet uczestniczą obecnie w budowie ścieżki rowerowej łączącej Koronowo z Maksymilianowem.

Dlaczego warto zatrudniać skazanych?

Przedsiębiorcy mogą uzyskać wymierne korzyści związane z zatrudnianiem skazanych, jest o to m.in.:
- wynagrodzenie skazanych naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin, choć to w pełnym wymiarze godziny musi zapewniać co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę
- brak jest potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osadzonych (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy),
- pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),
- pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,
- korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
- zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,
- osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym,
- możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Korzyści dla skazanych?

Dzięki zatrudnieniu osadzeni mogą zmienić czas wyznaczony na odbycie kary w czas, podczas którego zwiększają swoje kompetencje, umiejętności, a ponadto gromadzą środki, które ułatwią im funkcjonowanie na wolności, czy odciążą rodziny, które ich wspierają. Zatrudnienie daje możliwość pozyskania środków finansowych przez osadzonych na własne potrzeby w sposób akceptowany społecznie. Może to także pozwolić na finansowe wspieranie rodziny przez przekazywanie jej zarobionych środków finansowych oraz może stanowić źródło pokrycia kar pieniężnych, np: alimentów lub grzywien. Wykonywanie konkretnych czynności uczy systematyczności i wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, kształtuje poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę i jest treningiem do samodzielnego życia na wolności oraz przygotowaniem do powrotu do społeczeństwa. Zatrudnienie w więzieniu stwarza możliwość zagospodarowania czasu wolnego, przeciwdziała rozwojowi podkultury więziennej, przemocy w stosunku do innych osadzonych, czy samookaleczeniom. Praca wpływa na kształtowanie poczucia przydatności, pożyteczności, nabycia umiejętności współpracy w zespole, pojawienia się poczucia sensu życia, sensowności podejmowanego wysiłku, poczucia bycia docenianym przez innych. Praca przez skazanych eliminuje poczucie bezcelowości pobytu w zakładzie karnym oraz pozwala zachować sprawność zawodową, siły fizyczne i umysłowe.

Zakład Karny w Koronowie w dalszym ciągu otwarty jest na propozycje współpracy przy zatrudnianiu osadzonych, także na terenie wewnątrz jednostki.


Tekst: por. Wojciech Górski
Zdjęcia: mjr Arkadiusz Bargieł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej