Więźniowie z Zakładu Karnego w Koronowie będą pracować na rzecz „WARS” S.A., w oddziale w Bydgoszczy.

Zwiększenie zatrudnienia

Zwiększenie zatrudnienia w koronowskim zakładzie karnym jest efektem podpisanej 30 stycznia 2020 r. w warszawskiej Hali Całopociągowej PKP Intercity przez gen. Jacka Kitlińskiego, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz Artura Kowalczyka, prezesa Zarządu WARS S.A. umowy wykonawczej na zatrudnienie osadzonych przy sprzątaniu wagonów.

2 marca 2020 roku mjr Piotr Kijewski, zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie oraz Ewa Sobek, Kierownik Operacyjny „WARS” S.A. spotkali się w celu omówienia szczegółów współpracy dotyczących utworzenia nowych odpłatnych miejsc pracy. Planuje się skierować do pracy 8 skazanych z koronowskiej jednostki penitencjarnej.

Praca dla skazanych

Program „Praca dla więźniów” przynosi wymierne efekty. W wyniku podjętych działań sukcesywnie wzrasta liczba zatrudnionych odpłatnie skazanych. Zatrudnianie skazanych to jedno z najważniejszych oddziaływań penitencjarnych sprzyjające zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz wzbudzanie w osadzonych woli współdziałania w kształtowaniu w nich społecznie pożądanych postaw. Forma zatrudnienia odpłatnego umożliwi skazanym przede wszystkim spłacanie nałożonych na nich sądowych zobowiązań finansowych, naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody oraz spłatę zobowiązań jako formy zadośćuczynienia ofiarom przestępstw. Do pracy kierowane są osoby spełniające kryteria zatrudnienia poza zakładem karnym: odbywają karę za niegroźne przestępstwa, korzystają z systemu przepustkowego, mają pozytywną ocenę postępów w procesie resocjalizacji, stosunkowo niedługi okres pozostający do końca kary.

Dobra współpraca i obopólne korzyści

WARS S.A. dba o utrzymanie czystości w pociągach PKP Intercity w kilkudziesięciu miastach w całej Polsce. Docelowo więźniowie zatrudnieni będą w 17 lokalizacjach, jedną z nich jest Bydgoszcz, gdzie pracować będą skazani z Zakładu Karnego w Koronowie. Badania pokazują, że resocjalizacja poprzez pracę jest jedną z najskuteczniejszych form powrotu więźnia do społeczeństwa. Pozwala na przystosowanie się do zasad panujących na rynku pracy oraz rozpoczęcie uczciwego życia na wolności.

 

Tekst/ zdjęcie: kpt. Arkadiusz Bargieł

materiały z BGD SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej