W związku z realizacją projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w roku 2021 r. w Zakładzie Karnym w Kluczborku odbył się jeden cykl szkoleniowo - aktywizacyjny "Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych połączony z aktywizacją zawodową".

logo-materialy-power.jpg

Kurs ukończyło 9 osadzonych. Udział w kursie dał osadzonym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, a zdobyta wiedza i umiejętności będą pomocne przy szukaniu zatrudnienia po odbyciu kary pozbawienia wolności.

Nazwa projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 129 291 682,28 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 108 967 029,82 PLN

Tekst i zdjęcie: mjr Anna Baran

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej