Na podstawie art. 13 ust.2 pkt 2 i 7 oraz ust.3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej w związku z art. 247 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego zarządza się, co następuje:

1. Przedłuża się na dalszy okres trwający od 30 maja 2020 r. do 16 czerwca 2020 r. ograniczenia wprowadzone na terenie Zakładu Karnego w Kluczborku zarządzeniem nr 9/20 Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku z dnia 17 marca 2020 r., w postaci wstrzymania:
a) zatrudnienia osadzonych poza terenem zakładu karnego,
b) udzielania osadzonym widzeń,
c) przeprowadzania zajęć o charakterze zbiorowym powyżej 50 osób,
d) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w § 1 nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej