19 listopada, pomiędzy Skarbem Państwa – Zakładem Karnym w Kłodzku a firmą AVIT Sp. z o.o. podpisana została umowa dotycząca przebudowy placów spacerowych. Projekt ten zakłada kompleksową przebudowę oraz modernizację spacerników zlokalizowanych na  terenie jednostki organizacyjnej

W dniu 19 listopada 2021 roku, dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku płk Wiesław Zwiefka oraz działający w imieniu firmy AVIT Sp. z o. o Krzysztof Lorenz, podpisali umowę na mocy której możliwym stało się ropoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na kompleksowej przebudowie placów spacerowych na terenie Zakładu Karnego w Kłodzku. Wybrany w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca ma spore doświadczenie w tego rodzaju pracach, pochwalić się może min. budową hali produkcyjnej w Zakładzie Karnym w Strzelinie.

Ważnym aspektem jest fakt, że podpisana umowa skutkować będzie również zatrudnieniem więźniów odbywających karę pozbawienia wolności w kłodzkiej jednostce penitencjarnej. Docelowo liczebność tej grupy ma wynosić 15 osób, przy czym aktualnie pracę świadczy 5 skazanych. Wykonują prace budowlane, remontowe, gospodarcze a także pomocnicze.

Warto przypomnieć, że  zatrudnienie osób pozbawionych wolności to jeden z ważniejszych, stosowanych przez Służbę Więzienną środków oddziaływań wychowawczych, nie tylko sprzyjający zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych ale przed wszystkim wzbudzający u skazanych wolę współdziałania w kształtowaniu w nich społecznie pożądanych postaw. Forma zatrudnienia odpłatnego umożliwia im też spłacanie nałożonych na nich sądowych zobowiązań finansowych, stwarza możliwość naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody oraz spłatę zobowiązań jako formy zadośćuczynienia ofiarom przestępstw.

Przedsięwzięcie to doskonale wpisuje się  w ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości i realizowany na terenie Polski program rządowy „Praca dla więźniów”.


Tekst i zdjęcia: zespół prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej