Końcem września br. , w Zakładzie Karnym w Kłodzku rozpoczęto realizację nowego, autorskiego programu resocjalizacyjnego pn. Serce na dłoni

Pomysłodawcami i odpowiedzialnymi za realizację programu Serce na dłoni są wychowawcy do spraw kulturalno – oświatowych: sierż. Joanna Bielecka oraz sierż. Marek Grzelak.

Głównym założeniem projektu jest czynienie dobra na rzecz innych ludzi oraz wpajanie idei życia zgodnego z  najwyższymi wartościami. Należy podkreślić, że działania programowe niosą całe spektrum korzyści zarówno dla osadzonych jak i reszty społeczeństwa. Osoby pozbawione wolności nabywają umiejętności w sferze umacniania wspólnoty społecznej, uściślania relacji międzyludzkich, rozszerzania więzi środowiskowych,  kompetencji społecznych, a także umacniania postaw prospołecznych. Społeczeństwo natomiast otrzymuje rekompensatę za poniesione krzywdy.

Dla osiągnięcia zamierzonych rezultatów, opracowano następujący zestaw metod oddziaływania:

  • wykłady;
  • pogadanki;
  • wyjścia plenerowe (wykonywanie czynności porządkowo – naprawczych);
  • akcje propagujące działalność charytatywną wśród osadzonych w jednostce;
  • doraźne akcje pomocowe realizowane poza terenem jednostki (np. Domy Dziecka, DPS-y);
  • utworzenie stanowiska którego celem będzie naprawa sprzętu rehabilitacyjno-rekreacyjnego dostarczanego przez okoliczne instytucje pomocowe.

W ramach  inauguracji programu odbyły się trzy wyjścia osadzonych poza teren jednostki, w pięcioosobowych grupach   wykonanali oni  prace pomocowe a konkretnie renowację placu zabaw na rzecz Domu Dziecka prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny w Kłodzku. Prace przebiegały w serdecznej atmosferze a osadzeni wykazali się dużym zaangażowaniem i solidnością podczas odnawiania tego, jakże ważnego w życiu dzieci miejsca rekreacji. Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej-Siostra Gabriela była serdeczne wdzięczna za ofiarowaną pomoc oraz wyraziła chęć dalszej współpracy z kłodzką jednostką penitencjarną.

Warto zaznaczyć, że zwieńczeniem wszystkich prowadzonych tego rodzaju działań jest uśmiech dziecka, który sprawia największą radość, motywuje do działania, często przemienia też ludzkie serca.

 

tekst i zdjęcia:  zespół prasowy

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej