Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku informuje o możliwości dzierżawy nieruchomości zlokalizowanych na terenie jednostki, na działce o numerze ewidencyjnym nr 35 (przy ulicy Hołdu Pruskiego 4), tj.: pomieszczenia o powierzchni 71,07 m2, a także piętra hali produkcyjnej o powierzchni 279,9 m2

Przedmiotem dzierżawy pozostaje  pomieszczenie znajdujące  się na parterze budynku nr 2 kompleksu 789, o łącznej powierzchni 71,07 m2, zlokalizowane w Zakładzie Karnym w Kłodzku przy ul. Hołdu Pruskiego 4, w granicach działki nr 35, AM-2, obręb Nowe Miasto. Wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania;

a także

piętro dwukondygnacyjnego budynku (hali), obiektu dotychczas użyczanego Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia.  W związku z zakończeniem działalności przez ww. firmę, Zakład Karny w Kłodzku przekaże jedną kondygnację  kontrahentowi zainteresowanemu podjęciem działalności produkcyjnej na terenie tut. jednostki penitencjarnej.

 

Przedsięwzięcie oparte jest na realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i realizowanego na terenie całej Polski programu rządowego „Praca dla więźniów”, który m.in. niesie szereg korzyści dla przedsiębiorców.

 

Korzyści dla przedsiębiorców zatrudniających osoby pozbawione wolności:

 • zwrot w formie ryczałtu w wysokości do 35% wynagrodzenia brutto,
 • przedsiębiorca zatrudniający skazanego odpłatnie, spełniający kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, może uzyskać nieoprocentowaną pożyczkę bądź dotację,
 • pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),
 • brak potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności,
 • prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub wycofania osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,
 • nie odprowadza się składki zdrowotnej, brak potrzeby wypłacania zasiłku chorobowego za okres przebywania skazanego na zwolnieniu lekarskim,
 • wynagrodzenie naliczane proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności w pracy,
 • urlop wypoczynkowy w wymiarze tylko 14 dni roboczych,
 • korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,

 

Przedsiębiorcy zainteresowani dzierżawą, w celu prowadzenia działalności produkcyjnej w oparciu o pracę skazanych są proszeni o składanie ofert zawierających w szczególności:

 • charakterystykę przedsiębiorstwa,
 • rodzaj planowanej produkcji,
 • deklarowaną liczbę miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności,
 • czas utrzymania utworzonych miejsc pracy,
 • proponowaną wielkość czynszu za dzierżawę obiektu (nie niższą niż wartość rynkowa),
 • udział kontrahenta w realizacji przedsięwzięcia, przystosowaniu obiektu na potrzeby prowadzonej działalności produkcyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty uzyskać można pod numerem telefonu (74) 865 18 58.

Oferty składać można bezpośrednio w siedzibie Zakładu Karnego w Kłodzku bądź przesłać na adres: Zakład Karny w Kłodzku ul. Bohaterów Getta16, 57-300 Kłodzko lub Email: zk_klodzko@sw.gov.pl

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej