Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku informuje o możliwości dzierżawy nieruchomości - hali produkcyjnej zlokalizowanej na terenie jednostki, przy ulicy Bohaterów Getta 16

Przedmiotem dzierżawy jest dwukondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni 794 m2, użyczany dotychczas IGB Mazovia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej. W związku planowaną modernizacją i rozbudową wskazanego obiektu opracowano koncepcję techniczno-ekonomiczną, która zakłada podział obiektu na dwa działy produkcyjne o łącznej pow. 1 458 m²  oraz przystosowanie pomieszczeń istniejącego obiektu do profilu działalności potencjalnego kontrahenta. Dodatkowo założenia projektowe zapewniają właściwy ciąg technologiczny, możliwość magazynowania produktów gotowych, oraz niezbędny nadzór.

Przedsięwzięcie oparte jest na realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i realizowanego na terenie całej Polski programu rządowego „Praca dla więźniów”. Zakłada on budowę hal produkcyjnych przy zakładach karnych, rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów oraz ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów odpłatnie.


 

Korzyści dla przedsiębiorców zatrudniających osoby pozbawione wolności:

-zwrot w formie ryczałtu w wysokości do 35% wynagrodzenia brutto,

-przedsiębiorca zatrudniający skazanego odpłatnie, spełniający kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, może uzyskać nieoprocentowaną pożyczkę bądź dotację,

-pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),

-brak potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności,

-prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub wycofania osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,

-nie odprowadza się składki zdrowotnej, brak potrzeby wypłacania zasiłku chorobowego za okres przebywania skazanego na zwolnieniu lekarskim,

-wynagrodzenie naliczane proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności w pracy,

-urlop wypoczynkowy w wymiarze tylko 14 dni roboczych,

-korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,

-możliwość szkolenia skazanych w pożądanych przez przedsiębiorcę zawodach w ramach europejskiego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - PO WER.

 

Przedsiębiorcy zainteresowani dzierżawą obiektu w celu prowadzenia działalności produkcyjnej w oparciu o pracę skazanych są proszeni o składanie ofert zawierających w szczególności:

charakterystykę przedsiębiorstwa,

rodzaj planowanej produkcji,

deklarowaną liczbę miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności,

czas utrzymania utworzonych miejsc pracy,

proponowaną wielkość czynszu za dzierżawę obiektu (nie niższą niż wartość rynkowa),

udział kontrahenta w realizacji przedsięwzięcia, przystosowaniu obiektu na potrzeby prowadzonej działalności produkcyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty uzyskać można pod numerem telefonu (74) 865 18 58.

Oferty składać można bezpośrednio w siedzibie Zakładu Karnego w Kłodzku bądź przesłać na adres: Zakład Karny w Kłodzku ul. Bohaterów Getta 16, 57-300 Kłodzko lub Email: zk_klodzko@sw.gov.pl

 

                                                                                                 DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W KŁODZKU

                                                                                                                   ppłk WIESŁAW ZWIEFKA

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej