Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku informuje o możliwości dzierżawy nieruchomości - hali produkcyjnej zlokalizowanej na terenie jednostki, na działce o numerze ewidencyjnym nr 35 (przy ulicy Hołdu Pruskiego 4)

Przedmiotem dzierżawy jest dwukondygnacyjny budynek, z wiatą gospodarczą  o łącznej powierzchni 903 m², dotychczas użyczany Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej. W związku z  zakończeniem  działalności przez ww. firmę, Zakład Karny w Kłodzku przekaże obiekt innemu kontrahentowi zainteresowanemu podjęciem działalności produkcyjnej na terenie tut. jednostki penitencjarnej.

Przedsięwzięcie oparte jest na realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i realizowanego na terenie całej Polski programu rządowego „Praca dla więźniów”.

 

Korzyści dla przedsiębiorców zatrudniających osoby pozbawione wolności:

 • zwrot w formie ryczałtu w wysokości do 35% wynagrodzenia brutto,
 • przedsiębiorca zatrudniający skazanego odpłatnie, spełniający kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, może uzyskać nieoprocentowaną pożyczkę bądź dotację,
 • pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),
 • brak potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności,
 • prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub wycofania osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,
 • nie odprowadza się składki zdrowotnej, brak potrzeby wypłacania zasiłku chorobowego za okres przebywania skazanego na zwolnieniu lekarskim,
 • wynagrodzenie naliczane proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności w pracy,
 • urlop wypoczynkowy w wymiarze tylko 14 dni roboczych,
 • korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,

 

Przedsiębiorcy zainteresowani dzierżawą obiektu w celu prowadzenia działalności produkcyjnej w oparciu o pracę skazanych są proszeni o składanie ofert zawierających w szczególności:

 • charakterystykę przedsiębiorstwa,
 • rodzaj planowanej produkcji,
 • deklarowaną liczbę miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności,
 • czas utrzymania utworzonych miejsc pracy,
 • proponowaną wielkość czynszu za dzierżawę obiektu (nie niższą niż wartość rynkowa),
 • udział kontrahenta w realizacji przedsięwzięcia, przystosowaniu obiektu na potrzeby prowadzonej działalności produkcyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty uzyskać można pod numerem telefonu (74) 865 18 58.

Oferty składać można bezpośrednio w siedzibie Zakładu Karnego w Kłodzku bądź przesłać na adres: Zakład Karny w Kłodzku ul. Bohaterów Getta16, 57-300 Kłodzko lub Email: zk_klodzko@sw.gov.pl

 

                                                                                                 DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W KŁODZKU

                                   płk WIESŁAW ZWIEFKA

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej