Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wy­woływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze Dolnego Śląska potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz rekomendacją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku informuje się, co następuje:

Okres wstrzymania od dnia 19 marca 2020 r., na terenie Zakładu Karnego w Kłodzku:

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej;

2) udzielania osadzonym widzeń;

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych;

ulega, za zgodą Sędziego Penitencjarnego przedłużeniu do dnia 21 czerwca 2020 roku (z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni).

 

2. Z uwagi na zaistniałe zagrożenie przyjmowanie wpłat dla osadzonych odbywać się bę­dzie wyłącznie w formie bezgotówkowej (przelewy, przekazy pieniężne).

 

3. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w pkt. 1, nastąpi na zasadach okre­ślonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy.

 

4. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają po­trzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pra­cowników Służby Więziennej.

 

5. Zakład Karny w Kłodzku podjął wszelkie możliwe do realizacji działania, dostoso­wane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograni­czeń, a osobom pozbawionym wolności zostały m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymy­wania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji interneto­wej oraz telefonicznej.

 

                                                                                                                     Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej