Końcem września bieżącego roku, w Zakładzie Karnym w Kłodzku podpisana została kolejna umowa o zatrudnienie osób pozbawionych wolności

W dniu 27 września 2021 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku płk Wiesław Zwiefka podpisał z reprezentowaną przez Pana Józefa Ruść, Firmą KAMAR INTERNATIONAL Sp. z o. o. umowę o odpłatne zatrudnienie skazanych. Na mocy tego porozumienia więźniowie zatrudnieni zostaną przy pracach związanych z produkcją wyrobów tekstylnych. W ramach powierzonych obowiązków wykonywać będą prace związane z rozładunkiem surowców, materiałów i tkanin niezbędnych do produkcji wyrobów tekstylnych, przy obsłudze maszyn i urządzeń produkcyjnych, etykietowaniu, foliowaniu, pakowaniu oraz kontroli jakości wytworzonego produktu, a także przenoszeniu i transporcie produktu w miejsce magazynowania, przygotowaniu i załadunku gotowego towaru na pojazdy według przygotowanego zamówienia. Czynności te wykonywać będą  na terenie zakładu karnego  oraz poza terenem jednostki, tj. w siedzibie kontrahenta-w miejscowości Młynów.  

Warto przypomnieć, że  zatrudnienie osadzonych to jeden z ważniejszych, stosowanych przez Służbę Więzienną środków oddziaływań wychowawczych, nie tylko sprzyjający zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych ale przed wszystkim wzbudzający u skazanych wolę współdziałania w kształtowaniu w nich społecznie pożądanych postaw.

Forma zatrudnienia odpłatnego umożliwia skazanym spłacanie nałożonych na nich sądowych zobowiązań finansowych, stwarza możliwość naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody oraz spłatę zobowiązań jako formy zadośćuczynienia ofiarom przestępstw.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y  korzyściami dla przedsiębiorców zatrudniających osoby pozbawione wolności, przedstawiamy je poniżej:

  • zwrot w formie ryczałtu w wysokości do 35% wynagrodzenia brutto,
  • przedsiębiorca zatrudniający skazanego odpłatnie, spełniający kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, może uzyskać nieoprocentowaną pożyczkę bądź dotację,
  • -pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),
  • -brak potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności,
  • prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub wycofania osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,
  • nie odprowadza się składki zdrowotnej, brak potrzeby wypłacania zasiłku chorobowego za okres przebywania skazanego na zwolnieniu lekarskim,
  • wynagrodzenie naliczane proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności w pracy,
  • urlop wypoczynkowy w wymiarze tylko 14 dni roboczych,
  • korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.
  • Zapraszamy do kontaktu oraz współpracy !!! (wykrzyknik)

 

tekst i zdjęcia: zespół prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej