"Rodzinę osób skazanych traktuje się jako znaczący czynnik w ich resocjalizacji i readaptacji społecznej. Osadzeni pozostający w bliskich relacjach z najbliższymi lepiej funkcjonują w sytuacji izolacji penitencjarnej, co między innymi oznacza również zahamowanie procesu prizonizacji i stanowi istotny czynnik motywujący do pracy nad sobą. Dodatkowo dzięki systematycznym kontaktom ogranicza się możliwość rozpadu rodzin, a także zwiększa się prawdopodobieństwo pozytywnej reintegracji skazanego z najbliższymi po opuszczeniu zakładu karnego. Właśnie powyższym pozytywnym wpływem rodziny na funkcjonowanie skazanych kierowali się twórcu programu "Kierunek → Rodzina". Miał on na celu edukację skazanych ojców odnośnie psychofizycznego rozwoju dziecka, roli jaką pełnią w ich wychowaniu oraz zasobów własnych, które mogą wykorzystać we wdrażanych wobec nich oddziaływaniach wspierających partnerkę, która często zajmuje się nimi sama. Powyższy program miał swój finał w zorganizowanym w dniu 19.07.2019r. Wakacyjnym Pikniku Rodzinnym, mającym na celu bezpośrednią integrację rodzin. W spotkaniu wzięli udział animatorzy zabaw i konkursów dla dzieci oraz kadra działu penitencjarnego. Skazani w sposób aktywny zaangażowali się w jego przebieg, zaś samo spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze i zostało bardzo dobrze przyjęte przez osadzonych oraz ich bliskich."

Tekst: st. szer. Monika Kowalska

Zdjęcia: mł.chor. Andrzej Koryśko

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej