Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze kraju potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

1. Począwszy od dnia 16 czerwca 2021 r. na terenie Zakładu Karnego w Kamińsku, w okresie kolejnych 7 dni:

odprawianie nabożeństw obrządku rzymskokatolickiego oraz prawosławnego będą realizowane raz na 4 tygodnie. Posługi religijne innych wyznań udzielane będą indywidualnie;

widzenia będą ograniczone i realizowane w następujący sposób:

w widzeniu mogą uczestniczyć dwie osoby dorosłe lub osoba dorosła i dziecko,

widzenie trwa 60 minut i przypada jedno w miesiącu na osadzonego,

nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg,

z uwagi na bezpieczeństwo osoby odwiedzającej, jak i pozbawionej wolności widzenia będą realizowane w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt,

w czasie trwania widzeń punkt sprzedaży artykułów żywnościowych i napojów będzie nieczynny.

2. Na przedłużenie okresu trwania wyżej wymienionych ograniczeń o kolejne 7 dni przypadających po dniu 15.06.2021 r. uzyskano zgodę Sędziego Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Olsztynie III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

4. Zakład Karny w Kamińsku podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m. in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej