Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze kraju potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

1. Począwszy od dnia 05 sierpnia 2020 r. od godziny 7.00, na terenie Zakładu Karnego w Kamińsku, w okresie kolejnych 7 dni:

1) wstrzymuje się zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej (za wyjątkiem niezbędnej obsługi budynku administracji i pomieszczeń dla konwojentów);

2) wstrzymuje się odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

3) Widzenia będą ograniczone i realizowane w następujący sposób:

     a) w widzeniu uczestniczy tylko 1 osoba pełnoletnia,

     b) widzenie trwa 60 minut i przypada jedno w miesiącu na osadzonego,

     c) nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg,

     d) z uwagi na bezpieczeństwo osoby odwiedzającej, jak i pozbawionej wolności widzenia będą realizowane w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt,

     e) w czasie trwania widzeń punkt sprzedaży artykułów żywnościowych i napojów będzie nieczynny.

3. Przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpiło na zasadach określonych w art. 247 § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

4.Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

5. Zakład Karny w Kamińsku podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej