Zakład Karny w Kamińsku do zatrudnienia u kontrahentów zewnętrznych kieruje aktualnie 170 osadzonych.

Praca dla więźniów

Por. Radosław Markuc - Dyrektor Zakładu Karnego w Kamińsku 19 czerwca 2023 r. podpisał kolejną umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym  „WALDI” w Lidzbarku Warmińskim, w którym docelowo zatrudnionych zostanie do 20 osadzonych.

Program rządowy „Praca dla Więźniów”, zainicjowany przez Ministra Sprawiedliwości w 2016 r. oraz realizowany przez Służbę Więzienną, polega na wspieraniu szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób odbywających kary poprzez ich aktywizację zawodową. Zatrudnienie w warunkach izolacji więziennej jest jednym z podstawowych narzędzi oddziaływania penitencjarnego.

Korzyści społeczne i ekonomiczne wynikające z zatrudnienia skazanych są niezaprzeczalne, a dalszy rozwój programu „Praca dla więźniów” pozostaje w interesie ogółu społeczeństwa.

Podejmowane przedsięwzięcia opierają się na trzech filarach:

1. budowie na terenie zakładów karnych hal produkcyjnych,

2. rozszerzeniu zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów,

3. ulgach dla przedsiębiorców i kontrahentów zatrudniających więźniów.

 

Organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności jest jednym z oddziaływań penitencjarnych realizowanych przez naszą jednostkę. Dzięki pracy osadzeni nabywają niezbędnych umiejętności, przyuczają się do zawodu i późniejszej aktywności zawodowej potrzebnej do życia na wolności.

Realizacja zatrudnienia odpłatnego u przedsiębiorców zewnętrznych umożliwia osadzanym przebywającym w Zakładzie Karnym w Kamińsku pozyskiwanie środków finansowych w sposób akceptowany społecznie m.in. na spłacanie ciążących na nich, nieregulowanych od wielu lat, zobowiązań finansowych, alimentacyjnych, odszkodowań czy kar grzywny. Wśród osadzonych zainteresowanie zatrudnieniem jest duże. Kierownictwo jednostki podejmuje nieustanne działania mające na celu pozyskiwanie nowych miejsc pracy. Zakład Karny w Kamińsku otwarty jest na współpracę z przedsiębiorcami zainteresowanymi zatrudnianiem osób pozbawionych wolności.

 

Tekst: mł. chor. Renata Mazurek
Zdjęcia: chor. Marcin Strzeszewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej