W minionym, 2020 roku, z kursów zawodowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój skorzystało 60 skazanych odbywających karę w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu - Zdroju.

 

logo.jpg

Miniony rok w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju obfitował w realizację kolejnych kursów przyuczających do zawodu. Szkolenia były realizowane w ramach Projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

Wartość całkowita Projektu to: 132 249 773,70 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 111 460 109, 27 zł

W 2020 roku sześćdziesięciu osadzonych z Zakładu Karnego w Jastrzębiu- Zdroju podnosiło swoje kwalifikacje w następujących zawodach:

- technolog wykończenia wnętrz (dwie edycje),

-brukarz,

-spawacz metodą MAG,

-zagospodarowanie terenów zielonych w tym z obsługą pił i kos spalinowych (ogrodnik).

Wszystkie kursy odbywał się z zachowaniem obostrzeń spowodowanych aktualną sytuacją epidemiczną na terenie Polski związanej z chorobą zakaźną Covid-19 (wywołanej przez koronawirus Sars-Cov-2).

Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Osadzeni poprzez naukę nowych umiejętności zawodowych zwiększają szanse na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i nabyli kompetencje umożliwiające odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Zdaniem uczestników projektu: "udział w kursach, które są aktualnie atrakcyjne i poszukiwane na runku pracy pozwala ustabilizować swoją sytuację finansową oraz zmienić perspektywę na przyszłość". 

Całość cyklu aktywizacyjno-zawodowego obejmuje również zajęcia pierwszej pomocy medycznej, aktywizacji zawodowej oraz utrwalanie praktyki w zawodzie podczas zatrudnienia na terenie jednostki.

 

Tekst: ppor. Grzegorz Bojda

Zdjęcia: kpt. Aleksandra Piotrowska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej