Mjr Mariusz Sokół - Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie, podpisał kolejną umowę o zatrudnieniu odpłatnym skazanych z Panem Tomaszem Gnieckim oraz Panem Emilem Gnieckim, prowadzącymi wspólnie firmę Dom Weselny „U Chłopa”.

Skazani zatrudnieni będą na podstawie skierowania do pracy na stanowiskach pracowników fizycznych. Zajmować się będą pielęgnacją zagospodarowanych terenów zieleni oraz drobnymi pracami remontowymi na terenie obiektu. Zatrudnienie osób pozbawionych wolności stanowi ważną formę aktywizacji skazanych i jest uznawane za jeden z podstawowych środków oddziaływania penitencjarnego.

Różne aspekty pracy

Aktywność zawodowa w czasie odbywania kary pozbawienia wolności ma wiele pozytywnych aspektów i wpisuje się w proces resocjalizacji. Więźniowie dzięki podejmowaniu zatrudnienia mają możliwość samodzielnego pokrywania zobowiązań finansowych tj. kar pieniężnych, czy obowiązków alimentacyjnych. Pozyskują finanse na własne potrzeby w sposób akceptowany społecznie oraz mogą finansowo wspierać rodziny przez przekazywanie jej zarobionej kwoty.

 

Ministerialny program „Praca dla więźniów”

Program „Praca dla więźniów” został zainicjowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2016 roku i od tamtego czasu jest realizowany przez Służbę Więzienną. Program stanowi jeden z priorytetów w kwestii podejmowanych aktywności w procesie resocjalizacji więźniów w hrubieszowskiej jednostce.

 

tekst i zdjęcia: plut. Iwona Janiszek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej