1 sierpnia 2019 roku Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie ppłk Grzegorz Muzyczuk podpisał porozumienie o odpłatnym zatrudnieniu osadzonych z Panem Robertem Jankowskim reprezentującym firmę eNSPED Spółka z o.o.

Firma reprezentowana przez Pana Jankowskiego powstała w marcu 2019 r. i zajmuje się mechaniką pojazdową oraz sprzedażą części samochodowych.

Wykonywanie przez osadzonych pracy w istotny sposób wpływa na przygotowanie ich do życia w społeczeństwie, nauczanie zawodu, kształtowanie nawyku pracy, a także przybliża do sposobu funkcjonowania w warunkach wolnościowych. Praca, jako środek oddziaływania na skazanych, daje możliwość kształtowania poczucia odpowiedzialności, również poprzez fakt, iż dzięki otrzymywaniu wynagrodzenia osadzony ma realne możliwości wywiązania się z ciążących na nim zobowiązań komorniczych lub alimentacyjnych.

Zakład Karny w Hrubieszowie podejmuje intensywne działania mające na celu zwiększenie zatrudnienia odpłatnego u kontrahentów pozawięziennych w ramach realizacji programu „Praca dla Więźniów”.

 

Opracowanie i zdjęcia: st. kpr. Damian Fedziuryna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej