Podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym jest jednym z podstawowych środków wychowawczych realizowanych w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności.

Patologiczny model rodziny

Skazani przed osadzeniem w warunkach izolacji więziennej pełnili wiele ról w swoich rodzinach np. męża, ojca, syna itd. Kara pozbawienia wolności wywiera istotny wpływ na rozluźnienie więzi rodzinnych osadzonych. Jak wynika z obserwacji typów relacji rodzinnych i osobistych, osoby pozbawione wolności często realizują w swoim życiu patologiczny wzór funkcjonowania w rolach, wyniesiony z kolei z domów rodzinnych. Postawy zachowań agresywnych, przemocowych, dominujących w swoich relacjach osobistych często są silne, gdyż były utrwalane u skazanych przez wiele lat. W środowisku współosadzonych czasem zyskują duże wsparcie dla tego typu postaw wobec partnerek życiowych, dzieci czy innych ludzi. Często skutkuje to kontynuowaniem przestępstw przemocy w rodzinie, brakiem dbałości o zabezpieczenie potrzeb rodziny lub potrzeb potomstwa w przypadku, gdy doszło już do rozpadu małżeństwa. Niejednokrotnie osoby te nie potrafią we właściwy sposób regulować silnych emocji pojawiających się w życiu osobistym.

 

Nasze działania

W Zakładzie Karnym w Hrubieszowie realizowane są liczne programy resocjalizacji skierowane do rodzin jak np. Odpowiedzialny ojciec. Program realizowany jest cyklicznie od wielu lat. Ukierunkowany jest on na uzyskanie wymiernych efektów w zakresie readaptacji skazanych poprzez poprawę kontaktów między rodzicami przebywających w warunkach izolacji a ich dziećmi. Program ma również na celu przeciwdziałanie prokryminalnym postawom, jak i kształtowanie umiejętności społecznych w odniesieniu do środowiska rodzinnego, sprzyjanie integracji rodzin, a w szczególności polepszenie relacji rodzic – dziecko. Integracja rodzin ze skazanymi zwiększa prawdopodobieństwo pozytywnych efektów w procesie wychowania resocjalizacyjnego.

Międzynarodowy Dzień Rodziny, który przypada 15 maja jest bez wątpienia okazją do pokazania, że utrzymywanie kontaktów osadzonych z osobami bliskimi sprzyja zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych.

 

opracowanie: ppor. Adrian Małecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej