W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu nowych doświadczeń oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Kolejne miejsca pracy osadzonych


Mjr Mariusz Sokół - Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie w ciągu ostatniego tygodnia podpisał dwie kolejne umowy o zatrudnieniu odpłatnym skazanych.

Pierwsza umowa została zawarta z Panem Mateuszem Stańczakiem, właścicielem lokalnej firmy remontowej Remon-Tex, świadczacej usługi w zakresie robót budowlanych i wykończeniowych.

Kolejna umowa została pospisana Panem Tomaszem Ferenc, prowadzącym Zakład Usług Leśnych - przedsiębiorstwem wykonujące usługi na rzec leśnictwa w zakresie pozyskiwania drewna, hodowli i ochrony lasu. Skazani będą dbać o stan drzewostanu, dokonywać nasad i starać się poprawiać stan infrastruktury leśnej w granicach przewidzianych prawami ochrony przyrody.

 

Oddziaływania poprzez pracę


Kadra Zakładu Karnego w Hrubieszowie dokłada starań, aby zatrudnienie skazanych obejmowało jak najliczniejszą populację skazanych. Każda podpisana umowa o zatrudnienie skazanych sprzyja oddziaływaniu resocjalizacyjnemu. Praca osób pozbawionych wolności stanowi jeden z głównych filarów resocjalizacji. Odbywa się ona w trybie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego i ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności. Zatrudnienie pozwala na realizację wielu społecznie użytecznych celów:

  • kształtuje odpowiednie zachowania i postawy prospołeczne,
  • uczy racjonalnego wykorzystywania czasu,
  • pomaga zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności zawodowe,
  • daje szansę na zdobycie społecznej funkcji skazanego po wyjściu na wolność,
  • wykonywanie konkretnych czynności uczy systematyczności i wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, kształtuje poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę, podnosi samoocenę.

 

Program "Praca dla więźniów"

Korzyści z zatrudnienia jest znacznie więcej, nie tylko dla samych osadzonych, ale również dla kontrahentów zatrudniających. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule:

https://www.sw.gov.pl/strona/ministerialny-program-pracy-wiezniow


Opracowała: ppor. Magdalena Tywoniuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej