Hala produkcyjna przy Oddziale Zewnętrznym w Słońsku zyskała nowego kontrahenta.

W dniu 18 sierpnia Dyrektor Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. mjr Łukasz Kropidłowski spotkał się na terenie jednostki z zarządem firmy Wooden Dream- domy modułowe aby podpisać umowę o współpracy na mocy której w hali produkcyjnej przy Oddziale Zewnętrznym w Słońsku osadzeni będą produkować domy modułowe. 

Współpraca z nowym kontrahentem do kilkadziesiąt miejsc pracy dla osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku dzięki której będą mogli w sposób społecznie akceptowalny zdobywać środki finansowe nie tylko na własne potrzeby ale przede wszystkim na spłatę zobowiązań jak zaległe alimenty czy grzywny. Nie od dzisiaj wiadomo, że praca uszlachetnia i w procesie resocjalizacji stanowi jeden z głównych filarów. Dzięki pracy skazani mogą bezpłatnie uzyskać przyuczenie do zawodu zwiększając swoje szanse na rynku pracy po zakończeniu odywania kary. Wykonywanie konkretnych czynności uczy systematyczności i wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, kształtuje poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę i jest treningiem do samodzielnego życia na wolności oraz przygotowaniem do powrotu do społeczeństwa. 

Zyskują nie tylko osadzeni ale także przedsiębiorcy ponieważ decydując się na zatrudnienie osadzonych mogą liczyć na ryczałt z tytułu zatrudnienia osób pozbawionych wolności, który wynosi 35% wartości wynagrodzeń wypłacany z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia skazanych ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Ponadto każdy przedsiębiorca zyskuje takie korzyści jak:

- brak potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnienie osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem w rozumieniu prawa pracy),

- pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy),

- pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,

- korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych aresztów śledczych i zakładów karnych,

- prawo do wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy co powoduje większą swobodę w doborze pracowników,

- możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Funduszu Aktywizacji Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Program „Praca dla Więźniów”, zainicjowany przez Ministra Sprawiedliwości w 2016 r. oraz realizowany przez Służbę Więzienną, polega na wspieraniu szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób odbywających kary poprzez ich aktywizację zawodową. Zatrudnienie w warunkach izolacji więziennej jest jednym z podstawowych narzędzi oddziaływania penitencjarnego.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej