Zakład Karny w Głubczycach realizował w roku 2018 projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, beneficjentem którego jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

logo-materialy-power.jpg

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych. Projekt realizowany jest poprzez cykl szkoleń aktywizacyjno – szkoleniowych, składających się ze szkolenia zawodowego (kursy zawodowe) i szkolenia aktywizacyjnego (kompetencyjnego), po ukończeniu których uczestnik projektu kierowany jest do zatrudnienia w zdobytym zawodzie.

Planowanym efektem projektu jest nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych, dających możliwość wyjścia z obszaru szczególnego stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym, co spowoduje płynne i dynamiczne odnalezienie się na rynku pracy, po opuszczeniu zakładu karnego. Udział w projekcie ma spowodować też zmianę postrzegania rynku pracy przez beneficjentów projektu.

W roku bieżącym w Zakładzie Karnym w Głubczycach, zrealizowanych zostało w sumie sześć nw. szkoleń kursowych:
- kurs technologa wykończenia wnętrz - przeprowadzono dwa szkolenia kursowe  ostatecznie  szkolenia ukończyło 24 osadzonych,
- kurs brukarza – przeprowadzono trzy szkolenia kursowe ostatecznie szkolenia ukończyło 34 osadzonych,
- kurs fryzjera – przeprowadzono jedno szkolenia kursowe ostatecznie szkolenia ukończyło 12 osadzonych,

Tegoroczne szkolenia kursowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, rozpoczęło 72 więźniów, ale z różnych powodów ukończyło w sumie 70 osadzonych. Dzięki czemu 42 osadzonych po zakończeniu kursów  zostało zatrudnionych do prac na terenie jednostki, jaki i poza  głubczyckim więzieniem  W roku 2019, na terenie jednostki penitencjarnej w Głubczycach, zaplanowano przeprowadzenie kolejnych ośmiu szkoleń kursowych.

Tekst i zdjęcia: por. Bartłomiej Kawulok

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej