Zakład Karny w Głubczycach realizuje projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, beneficjentem którego jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

logo-materialy-power.jpg

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych. Projekt realizowany jest poprzez cykl szkoleń aktywizacyjno – szkoleniowych, składających się ze szkolenia zawodowego (kursy zawodowe) i szkolenia aktywizacyjnego (kompetencyjnego), po ukończeniu których uczestnik projektu kierowany jest do zatrudnienia w zdobytym zawodzie.

Planowanym efektem projektu jest nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych, dających możliwość wyjścia z obszaru szczególnego stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym, co spowoduje płynne i dynamiczne odnalezienie się na rynku pracy, po opuszczeniu zakładu karnego. Udział w projekcie ma spowodować też zmianę postrzegania rynku pracy przez beneficjentów projektu.

W roku bieżącym w Zakładzie Karnym w Głubczycach, zrealizowane zostały w sumie trzy kursy w zawodach:

- technologa wykończenia wnętrz - szkolenie ukończyło 9 osadzonych,

- brukarza - szkolenie ukończyło 12 osadzonych,

- opiekuna osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych - szkolenie ukończyło 11 osadzonych.

 

Do końca roku 2019 na terenie jednostki penitencjarnej w Głubczycach, zaplanowano przeprowadzenie kolejnych pięciu szkoleń.

 

Tekst i zdjęcia: por. Bartłomiej Kawulok

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej