„Wspólny cel - wspólne działanie” – to hasło międzynarodowej konferencji służb więziennych i  wspólnoty AA, która odbyła się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

„Wspólny cel - wspólne działanie” – to hasło międzynarodowej konferencji służb więziennych i wspólnoty AA, która odbyła się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w dniach 20-22 kwietnia 2018 r. Jej współorganizatorem było Biuro Penitencjarne Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Spotkanie służyło wymianie doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy funkcjonariuszami Służby Więziennej i wspólnotą Anonimowych Alkoholików. Celem konferencji było poznanie rozwiązań stosowanych w innych krajach europejskich oraz wypracowanie wspólnych wniosków, które mogą być wdrażane zarówno w Polsce jak i w innych europejskich systemach penitencjarnych. Podczas konferencji prelegenci przedstawili dorobek w działaniach naprawczych wobec skazanych uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Międzynarodowa wymiana doświadczeń

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Grzegorz Fedorowicz oraz Renata Teodorczyk - powiernik klasy A wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, płk Ryszard Czapracki przywitał polskich i zagranicznych penitencjarzystów, przedstawicieli świata nauki, wspólnoty Anonimowych Alkoholików oraz reprezentantów Fundacji Barka.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele zagranicznych służb penitencjarnych: m.in: gen. Simon Michailidis –  Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Republiki Czeskiej, gen. Yevgen Barash – Dyrektor Instytutu Kryminologii Służby Więziennej na Ukrainie, Helmut Krone z Ministerstwa Dolnej Saksonii w Niemczech oraz przedstawiciele wspólnoty AA z Białorusi, Bułgarii, Czech, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji Słowacji i Wielkiej Brytanii.

Świat nauki reprezentowali: prof. dr hab. Krzysztof Wojcieszek, prof. Barbara Toroń – Furmanek, dr Paweł Moczydłowski, dr Bohdan Woronowicz.

Doświadczeniami polskiej Służby Więziennej w pracy z osobami uzależnionymi, w swoich wystąpieniach podzielili się: ppłk Edyta Gulbinowicz - Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie, ppłk Anna Rolewska - Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie, mjr Danuta Jodłowska z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, kpt. dr Sebastian Lizińczyk z Biura Penitencjarnego CZSW, kpt. Lilianna Polak z Zakładu Karnego w Jaśle, kpt. Andrzej Bujkowski z Aresztu Śledczego w Suwałkach, kpt. Emil Podolak z Biura Penitencjarnego CZSW, Tadeusz Paciorek – emerytowany psycholog więzienny z Zakładu Karnego w Siedlcach. Moderatorami paneli byli: ppłk dr Maciej Gołębiowski – Zastępca Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, ppłk Edyta Gulbinowicz, kpt. dr Sebastian Lizińczyk

W swoim wystąpieniu konferencję podsumował płk Andrzej Leńczuk - Dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej, podkreślił modelową współpracę pomiędzy Służbą Więzienną w Polsce i za granicą ze wspólnotą AA.  Na zakończenie Paweł Krysztofiak - Dyrektor Biura Służby Krajowej AA podziękował uczestnikom wspólnoty AA za aktywny udział i zaangażowanie w swoją działalność.

Występuję przede wszystkim w roli świadka historii"

Podpułkownik Anna Rolewska z wykształcenia jest psychologiem, pracę w jednostce penitencjarnej  rozpoczęła u schyłku 1991 roku. Uczestniczyła w tworzeniu wspólnoty AA. Przez 11 lat opiekowała się grupą. Do krzątaniny wokół utworzenia grupy AA w zakładzie została zaangażowana przez skazanych, którzy zetknęli się z tym programem w innych  jednostkach penitencjarnych i przyjeżdżając do Gębarzewa chcieli kontynuować  zdrowienie. A że odbywali karę wówczas skazani recydywiści, którzy umieli dopiąć swego, więc bez problemu młodego psychologa „zagonili do pracy” - dodaje ppłk Anna Rolewska.

Przygotowania do utworzenia grupy trwały całą wiosnę 1992 roku a ich uwieńczeniem była świadoma rejestracja grupy 11 czerwca 1992 roku pod nazwą grupa AA „Wolność”. Nazwa nie została wybrana przypadkowo, jednogłośnie ustalili ją skazani i nie chodziło tylko o wolność od nałogu, ale również o tę wolność w całym tego słowa znaczeniu czyli związaną z opuszczeniem zakładu karnego, bo wolność dla osoby jej pozbawionej jest wartością nadrzędną. Grupa AA „Wolność” współpracuje z Intergrupą Wielkopolską , a od 1994 roku z terapeutą uzależnień, który na terenie więzienia pomaga osadzonym w trudnej drodze do pełnej trzeźwości. Organizowane są różne wyjazdy promujące zdrowy tryb życia. Bez takich działań trudno byłoby poruszać się po grząskim gruncie wychodzenia z nałogu a skazani z problemem alkoholowym zachowywali by abstynencję, ale absolutnie nie pracowali nad swoim zdrowieniem mówi ppłk Anna Rolewska.

Obecnie w Zakładzie Karnym w Gębarzewie funkcjonuje oddział terapeutyczny dla uzależnionych od alkoholu. Udało się to po wielu latach starań, ciężkiej pracy funkcjonariuszy, którzy w fachowy sposób obejmują opieką osoby uzależnione. Skazani mają więc możliwość skorzystania z profesjonalnej terapii stacjonarnej. Oprócz tego w więzieniu prowadzone są zajęcia edukacyjne, terapeutyczne oraz program krótkiej interwencji realizowany przez kadrę psychologiczną. Oferta jest w pełni kompleksowa. Każda osoba uzależniona, bądź zagrożona uzależnieniem jeżeli tylko wyraża taką wolę ma możliwość pracy nad sobą i trzeźwego powrotu do społeczeństwa.

Tekst: mjr Ewa Saganowska, kpt. Krystian Rynarzewski

Zdjęcia COSSW w Kaliszu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej