31 lipca br. w Zakładzie Karnym w Gębarzewie otworzono kolejną halę produkcyjną, w której zatrudnienie znajdzie łącznie 112 osadzonych.

Bliźniacza hala, podobnie jak pierwszy obiekt powstała ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy i jest jednym z elementów ministerialnego programu "Praca dla więźniów", który zakłada wybudowanie hal przemysłowych przy zakładach karnych i aresztach śledczych, w których zatrudnienie znajdą osadzeni. Otwarcie kolejnej hali zwiększa ofertę miejsc zatrudnienia, przede wszystkim dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego czyli tej grupy osadzonych, którzy ze względu na charakter i okoliczności popełnionego przestępstwa muszą być izolowani od reszty społeczeństwa w sposób uniemożliwiający im kontakt ze światem zewnętrznym.

W uroczystości otwarcia hali udział wzięli min: przedstawiciel Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Dyrektor Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej mjr Tomasz Zając, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Cezary Kosacz, przedstawiciel firmy Jeremias Janusz Borzych i Marcin Mróz, dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu poznańskiego, przedstawiciele służb mundurowych, władz samorządowych, prezes Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego w Żydowie Małgorzata Pietrzak-Sikorska oraz kapelan gębarzewskiego więzienia ks. Piotr Dworek.

Program "Praca dla więźniów" zainicjowany w 2016 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a realizowany przez Służbę Więzienną, to wspieranie szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób odbywających kary pozbawienia wolności, poprzez ich aktywizację zawodową.

Oddając w naszej jednostce do działalności produkcyjnej już drugą halę, dajemy kolejnej grupie skazanych praktyczną możliwość rozwijania umiejętności i kompetencji zawodowych, zwiększenia szans na sukces po opuszczeniu zakładu karnego, a tym samym zmniejszamy ryzyko recydywy i powrotności do przestępstwa - powiedział ppłk Jarosław Korytowski.

Niezmiernie cieszy mnie fakt, że hala wykorzystywana będzie przez firmę Jeremias, która zaufała Służbie Więziennej kolejny raz. To, że zdecydowaliście się państwo na współpracę z nami i ulokowanie swoich inwestycji na terenie Zakładu Karnego w Gębarzewie pokazuje, że przeprowadzana przez Ministerstwo Sprawiedliwości reforma więziennictwa, jak również zmiana przepisów dotyczących korzystniejszych warunków zatrudniania osadzonych ma sens i przynosi wymierne efekty
- powiedział płk Cezary Kosacz Dyrektor Okręgowy Słuzby Więziennej w Poznaniu.

W pierwszym półroczu br. średnia ilość więźniów zatrudnionych przy produkcji wkładów kominowych wyniosła 63 skazanych. Przepracowali oni łącznie ponad 6.307 godzin i wypracowali środki finansowe łącznie w wysokości ponad 189.780,00zł. Zaznaczyć należy, że z wynagrodzenia wypracowanego przez więźnia m.in. 51% środków przeznaczane jest Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozowoju Przywięziennych Zakładów Pracy oraz 7% na Fundusz Sprawiedliwości. 

Obecnie w Zakładzie Karnym w Gębarzewie zatrudnionych jest 409 skazanych w tym 113 na rzecz kontrahenta zewnętrznego. 66 więźniów jest zatrudnionych poza terenem jednostki w systemie bez konwojenta. 

tekst mjr Krystian Rynarzewski

zdjęcia szer. Joanna Kasprzyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej