Na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie trwa aktualnie realizacja szkolenia kursowego przyuczającego osadzonych do zawodu glazurnika. Do bieżącego szkolenia skierowanych zostało 12 skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Jest to pierwszy rozpoczęty w tym roku kurs zawodowy z dziewięciu zaplanowanych na ten rok w ramach POWER.

Tak jak w latach ubiegłych, tak i w roku 2019, w Zakładzie Karnym w Garbalinie, realizowany jest projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, beneficjentem którego jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych. Projekt realizowany jest poprzez cykl szkoleń aktywizacyjno – szkoleniowych, składających się ze szkolenia zawodowego (kursy zawodowe) i szkolenia aktywizacyjnego (kompetencyjnego) po ukończeniu których uczestnik projektu kierowany jest do zatrudnienia w zdobytym zawodzie.

Planowanym efektem projektu jest nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych, dających możliwość wyjścia z obszaru szczególnego stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym, co spowoduje płynne i dynamiczne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Udział w projekcie ma spowodować też zmianę ich postrzegania rynku pracy.

W bieżącym roku na terenie garbalińskiej jednostki przewidziano do realizacji dziewięć szkoleń kursowych w ramach POWER, zarówno dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy jak i dla recydywistów penitencjarnych. Szkolenia kursowe odbędą się w zawodach takich jak: glazurnik, malarz, brukarz, ogrodnik, monter mebli.

kpt. Adam Kowalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej