W Zakładzie Karnym w Garbalinie w roku 2019, kontynuowany jest projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, a którego beneficjentem jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych. Projekt realizowany jest poprzez cykl szkoleń aktywizacyjno – szkoleniowych. W skład cyklu wchodzi praktyczne szkolenie zawodowe, aktywizacja zawodowa oraz szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Po ukończeniu projektu każdy uczestnik szkolenia kierowany jest do zatrudnienia w zdobytym zawodzie.

Planowanym efektem projektu jest nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych dających możliwość wyjścia z obszaru szczególnego stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym, co spowoduje płynne i dynamiczne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Udział w projekcie ma spowodować też zmianę ich postrzegania rynku pracy.

Od początku 2019 roku w jednostce penitencjarnej w Garbalinie, zrealizowanych zostało w sumie już sześć nw. szkoleń kursowych:

  • kurs glazurnika – przeprowadzono trzy szkolenia kursowe, po jednym dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy i recydywistów penitencjarnych – 36 osadzonych ukończyło szkolenia,

  • kurs malarza - przeprowadzono trzy szkolenia kursowe, jedno dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy i dwa dla recydywistów penitencjarnych – 36 osadzonych ukończyło szkolenia.

Aktualnie trwają procedury związane z rekrutacją kolejnych osadzonych do przeprowadzenia kolejnego szkolenia kursowego przygotowującego więźniów do zawodu brukarza. W kursie docelowo uczestniczyć będzie 12 osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Jak wynika z harmonogramu zaplanowanych szkoleń, do przeprowadzenia w roku bieżącym pozostały jeszcze trzy szkolenia kursowe o profilach:

  • ogrodnik,

  • monter mebli,

  • opiekun osób starszych i niepełnosprawnych.

kpt. Adam Kowalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej