Na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, w roku 2020, zrealizowana została kolejna edycja projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który w całości współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, beneficjentem którego jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

Logo Funduszy Europejskich

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych. Projekt realizowany jest poprzez cykl szkoleń aktywizacyjno – szkoleniowych, składających się ze szkolenia zawodowego (kursy zawodowe) i szkolenia aktywizacyjnego (kompetencyjnego) po ukończeniu których uczestnik projektu kierowany jest do zatrudnienia w zdobytym zawodzie.

Planowanym efektem projektu jest nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych, dających możliwość wyjścia z obszaru szczególnego stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym, co spowoduje płynne i dynamiczne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Udział w projekcie ma spowodować też zmianę ich postrzegania rynku pracy.

W roku bieżącym na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie, przeprowadzono w sumie dwa nw. szkolenia zawodowe, które zwieńczyły kilkuletnią realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020:

  • szkolenie kursowe w zawodzie brukarzw br. przeprowadzone zostało jedno szkolenie kursowe dla wybranej populacji osadzonych, tj. skazanych odbywających karę pozbawienia wolności jako recydywiści penitencjarni. Zgodnie z wytycznymi po przeprowadzonej na terenie zakładu karnego szerokiej rekrutacji do szkolenia kursowego, zakwalifikowanych zostało w sumie dwunastu osadzonych i tylu też osadzonych ukończyło szkolenie z wynikiem pozytywnym.

  • szkolenie kursowe w zawodzie malarzw br. przeprowadzone zostało jedno szkolenie kursowe dla wybranej populacji osadzonych, tj. skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Zgodnie z wytycznymi po przeprowadzonej na terenie zakładu karnego szerokiej rekrutacji do szkolenia kursowego, zakwalifikowanych zostało w sumie dwunastu osadzonych i tylu też osadzonych ukończyło szkolenie z wynikiem pozytywnym.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż pomimo tegorocznych problemów, związanych głównie z falą epidemii COVID-19 na terenie naszego kraju, kierownictwu jednostki penitencjarnej w Garbalinie udało się jednak doprowadzić do etapu końcowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Ma to przede wszystkim odzwierciedlenie w szerokim zrozumieniu problemu, a co za tym idzie obopólnemu przestrzeganiu założeń i zasad reżimu epidemiologicznego przez funkcjonariuszy wspólnie z prowadzącymi zajęcia i samymi uczestnikami ww. szkoleń.

Wartość projektu: 132 249 773,70 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 111 460 109,27 PLN

 

kpt. Adam Kowalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej