Z okazji Dnia Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, kadra wychowawcza Zakładu Karnego w Garbalinie, wspólnie ze skazanymi, podjęła się zadania uprzątnięcia nagrobków byłych pensjonariuszy zakładu karnego, którzy spoczęli na łęczyckiej nekropolii rzymskokatolickiej przy ulicy Kaliskiej.

Pomimo faktu, iż „święta” te obchodzone są jedynie raz w roku, funkcjonariusze Służby Więziennej, przy aktywnym wsparciu osadzonych, starają się systematycznie angażować w porządkowanie cmentarzy i miejsc spoczynku, podtrzymując przy tym pamięć o zmarłych. O powinności tej nie zapomina także kadra i więźniowie z Zakładu Karnego w Garbalinie. Rokrocznie podejmowane są starania, ukierunkowane na przywrócenie blasku zapomnianym mogiłom i nagrobkom szanowanych i zasłużonych person, zaangażowanych w przeszłości w rozwój, reputację oraz prestiż miasta Łęczyca. Biorąc także pod uwagę, iż na terenie powiatu łęczyckiego działały w przeszłości dwa zakłady karne, porządkowane są także nagrobki byłych więźniów, którzy żywot swój zakończyli za murami jednostek i pochowani zostali na łęczyckim cmentarzu rzymskokatolickim.

Poza faktem, jakim niewątpliwie było uporządkowanie miejsc spoczynku i terenu do nich przyległego, drugoplanowym zamysłem pobytu grupy więźniów poza murami jednostki penitencjarnej była także obserwacja ich zachowania w tzw. warunkach wolnościowych. Oczekiwana autorefleksja i rozwaga jaka towarzyszy przy tego rodzaju pracach, szczególnie w miejscach historycznych oraz kultu religijnego, to dodatkowa możliwość sformułowania i postawienia trafnej prognozy penitencjarnej wobec osadzonego.

 

kpt. Adam Kowalski


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej