Zajęcia kulturalno- oświatowe są elementem oddziaływań resocjalizacyjnych mających na celu kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród osadzonych

22 stycznia 1863 roku Komitet Centralny Narodowy wydał Manifest ogłaszający powstanie i powołujący Tymczasowy Rząd Narodowy. Powstanie styczniowe było polskim powstaniem narodowym przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem. Pomimo klęski militarnej powstanie styczniowe doporowadziło do zahamowania reprezentowanej przez hrabiego Aleksandra Wielopolskiego polityki ugody wobec rosyjskiego zaborcy.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w przesłaniu z okazji 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego pisze:

"Powstanie styczniowe na zawsze pozostanie świadectwem nieujarzmionej siły wolności. „Za wolność naszą i waszą” walczyli wspólnie przedstawiciele narodów dawnej Rzeczypospolitej..."

"Z dumą i wrażliwością, z poczuciem odpowiedzialności za losy Ojczyzny odczytujemy tę wielką lekcję historii, niesiemy patriotyczne zobowiązanie wobec naszego dziedzictwa."

160. rocznica powstania styczniowego stała się okazją do prowadzenia oddziaływań na skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Garbalinie. Konkursy wiedzy oraz audycje poświęcowne powstaniu emitowane za pośrednictwem radiowęzła mają na celu kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich u osób przebywających w izolacji penitencjarnej.

 

ppor. Daria Sadowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej