Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze woj. łódzkiego licznych potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), za zgodą sędziego penitencjarnego oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego,  zarządza się, co  następuje:
  1. Utrzymano wprowadzone w Zakładzie Karnym w Garbalinie ograniczenia dla skazanych, na podstawie wcześniej wydanej zgody przez Sędziego Penitencjarnego, do dnia 1 lutego 2021 roku do godz. 24:00, w następującej formie:

  • udzielania osadzonym widzeń (poza widzeniami z obrońcami i pełnomocnikami realizowanymi z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego, w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku);

  • odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

      2. Zdjęto wprowadzone w Zakładzie Karnym w Garbalinie ograniczenie dla skazanych z dniem 18.01.2021 roku od godziny 0:00, w następującej formie:

  • zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej zatrudnionych przez kontrahentów zewnętrznych.

3. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

4. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

5. Zakład Karny w Garablinie podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostały m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej.

                                                                 Dyrektor

                                                                  Zakładu Karnego w Garbalinie

                                                                  płk Grzegorz Tomaszewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej