Brukarz to jeden z deficytowych zawodów na „wolnościowym” rynku pracy. W dublińskiej jednostce grupa 12 osadzonych mogła nauczyć się rzemiosła.

W ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ) kolejna grupa 12 osadzonych mogła zdobyć kwalifikacje zawodowe.
Dzięki udziałowi w projekcie skazani nabyli atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe, dające odpowiednią gratyfikację finansową pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku otwartym, a także zdolność racjonalnego gospodarowania czasem, sposobami poszukiwania pracy, prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą. Do udziału w kursach w pierwszej kolejności kierowani są skazani nie posiadający żadnego wykształcenia lub też mający przerwę w wykonywaniu wyuczonego zawodu. Wsparciem obejmowane są również osoby niepełnosprawne oraz osoby posiadające wykształcenie zawodowe, średnie lub wyższe, a nie pracujące dotychczas w wyuczonych profesjach.

 

Zespół prasowy ZK Dubliny

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej