W Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie rozpoczęto realizację kolejnego szkolenia kursowego w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach działania 2.7 „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

logotyp.jpg

W Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie rozpoczęto kolejną edycję szkolenia kursowego w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach działania 2.7 „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Aktualnie rozpoczęto realizację kolejnego kursu zawodowego z zakresu technologa robót wykończeniowych. Do szkolenia zostało zakwalifikowanych 12 osadzonych - odbywających karę po raz pierwszy.  Wybór rodzaju kursów poprzedziła analiza rynku pracy oraz potrzeba kształcenia specjalistów w tym zakresie. Sami osadzeni bardzo chętnie biorą udział w tej aktywności zdając sobie sprawę, iż z jednej strony pomoże im w podjęciu zatrudnienia w warunkach więziennych w ramach programu resocjalizacyjnego "Praca Dla Więźniów" a z drugiej strony ułatwi powrót na rynek pracy po opuszczeniu zakładu karnego.

Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach działania 2.7 „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego. Wsparcie otrzymują skazani, którzy muszą spełnić kilka warunków: posiadać nieodległy termin końca kary lub termin ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, wykazywać zainteresowanie zdobyciem, podniesieniem lub zmianą posiadanych kwalifikacji zawodowych, uzyskać orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do odbycia kursu oraz uzyskać pozytywną opinię przedstawicieli administracji zakładu karnego w zakresie możliwości udziału w projekcie.

Opracował: kpt. Mariusz Konefał

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej