Na dębickim rynku 6 lipca br. miały miejsce wojewódzkie obchody Święta Służby Więziennej połączone z nadaniem sztandaru Zakładowi Karnemu w Dębicy z udziałem gen. insp. Jacka Kitlińskiego, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Św. Jadwigi w Dębicy z udziałem biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej ks. Stanisława Salaterskiego przy udziale kompani honorowej. Następnie uczestnicy przemaszerowali na rynek w Dębicy, gdzie odbyła się główna część obchodów.

Po ceremonii nadania jednostce sztandaru, symbolicznym wbiciu pamiątkowych gwoździ oraz dokonaniu wpisów do księgi pamiątkowej nastąpiło poświęcenie sztandaru.

Kolejnym punktem było wręczenie odznak resortowych oraz decyzji personalnych nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej. Z dniem 29 czerwca w jednostkach podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie nadano 36 odznak „Za zasługi dla więziennictwa”. We wszystkich korpusach zostało nadanych 284 wyższych stopni służbowych, w tym 37 w korpusie oficerów, 26 w korpusie chorążych, 221 w korpusie podoficerów.

Wśród wyróżnionych znalazł się również ppłk Krzysztof Maźnicki Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy, któremu został nadany stopień pułkownika.

Do funkcjonariuszy Służby Więziennej pełniących służbę w Zakładzie Karnym w Dębicy wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł skierował list, który odczytał Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk Krzysztof Kulczycki. 

„Nadanie sztandaru Zakładowi Karnemu w Dębicy to honor i zaszczyt. To przede wszystkim wyraz uznania dla ciężkiej oraz odpowiedzialnej pracy pełnionej przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, służby która odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli. Sztandar jest symbolem najważniejszych wartości, wierności, honoru i męstwa. Jest znakiem zaszczytnej służby dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Nadanie sztandaru to także zobowiązanie do ciągłego dbania o wartości i idee jakimi kieruje się Służba Więzienna" - napisał minister Warchoł.

- Sztandar symbolizuje dumę z tego, że jesteśmy Polakami, jest wyrazem patriotyzmu – powiedział generał Kitliński, składając gratulacje funkcjonariuszom dębickiemu zakładowi karnemu.

Dębkicki sztandar to także wyraz prestiżu i szacunku, na jaki zasługuje w społeczeństwie Służba Więzienna.

W przemówieniach zaproszonych gości podkreślano także przedwojenną historię powstania naszej formacji, historię rozwoju dębickiej jednostki penitencjarnej, ważne miejsce Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa Państwa, a także sukces programu „Praca dla więźniów” i Systemu Dozoru Elektronicznego, o których rozwój dba obecne kierownictwo resortu sprawiedliwości i Służby Więziennej.

10 lipca br. przypada 77. rocznica publicznej egzekucji na dębickim rynku przez UB trzech działaczy podziemia antykomunistycznego NSZ. Z tej okazji delegacje Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, służb mundurowych województwa podkarpackiego, samorządu Miasta Dębica, Związku Kombatanckiego złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie i zamordowanych żołnierzy Armii Krajowej.

Uroczyste obchody zakończyła defilada pododdziałów funkcjonariuszy Służby Więziennej. Dumnie maszerujący funkcjonariusze zrobili duże wrażenia na obserwujących wydarzenie mieszkańcach Dębicy.

W obchodach wzięło udział także wielu znakomitych gości, m.in. parlamentarzyści, samorządowcy szczebla wojewódzkiego, powiatowego, gminy oraz miasta, przedstawiciele administracji rządowej, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, szefowie instytucji, dyrektorzy jednostek penitencjarnych, szefowie służb mundurowych szczebla wojewódzkiego oraz powiatowego, przedstawiciele związków zawodowych szczebla centralnego, okręgowego i terenowego NSZZFiPW oraz NSZZ Solidarność a także duchowieństwo na czele z biskupem diecezji tarnowskiej ks. Stanisławem Salaterskim.

Sztandar używany będzie podczas obchodów świąt narodowych i państwowych, uroczystościach o charakterze patriotycznym i religijnym, w czasie wręczania funkcjonariuszom nominacji na wyższe stopnie, wręczania im orderów i odznaczeń.

Podczas uroczystości można było odwiedzić stoisko promocyjne Służby Więziennej, zobaczyć wyposażenie wykorzystywane przez funkcjonariuszy w codziennej służbie, dowiedzieć się o kryteriach naboru do naszej formacji.

Galeria zdjęć

Oprac. mjr Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej