Międzynarodowy Dzień bez Przemocy (ang. International Day of Non-Violence) ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 15 czerwca 2016 r. Święto obchodzone jest corocznie 2 października.

Funkcjonariusze Służby Więziennej na co dzień mają styczność ze zjawiskiem przemocy oraz jego skutkami. Wielu osadzonych przebywających w dębickim Zakładzie Karnym odbywa karę pozbawienia wolności za przestępstwa z użyciem przemocy. Wychowawcy oraz psychologowie Działu Penitencjarnego pracują ze sprawcami m.in. takich przestępstw poprzez oddziaływania indywidualne oraz realizację specjalistycznych programów resocjalizacyjnych, takich jak: Trening Zastępowania Agresji ART, Model DULUTH, Stop Przemocy-Druga Szansa oraz Drużyna.

TRENING ZASTEPOWANIA AGRESJI - ART - celem programu jest zdobycie przez skazanych podstawowych umiejętności społecznych nakierowanych na wielostronną interwencję mającą zmienić zachowania agresywne, nauczyć uczestników zajęć stosowania w życiu codziennym umiejętności społecznych, kontroli własnej złości oraz określić poziom rozwoju moralnego konkretnego uczestnika, a następnie kultywowanie dojrzałości moralnej poprzez trening wnioskowania moralnego.

DULUTH MODEL – Program opiera się na podstawie programu „Education Groups For Men Who Batter - The Duluth Model”. Sprzyja przygotowaniu do readaptacji społecznej skazanych stosujących przemoc. Jedynym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy.

STOP PRZEMOCY – DRUGA SZANSA – program sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej skazanych stosujących przemoc w rodzinie.

DRUŻYNA – program zespołowej aktywności sportowej sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej skazanych skłonnych do stosowania agresji w relacjach z innymi ludźmi. Program realizowany dwu modułowo w formie zajęć i gier zespołowych realizowanych na terenie Zakładu Karnego i poza jego terenem.

Programy realizuje się cyklicznie w ramach potrzeb. W tutejszej jednostce realizowane są również liczne inne programy celowe, skierowane do konkretnych grup skazanych, wykorzystujące różnorodne techniki multimedialne, prowadzone również z udziałem osób i instytucji zewnętrznych.

Skazani by racjonalnie wykorzystać czas spędzony w wiezieniu, poznać własne deficyty, które przyczyniły się do popełniania przestępstw, mogą zgłosić swój akces do udziału w którymkolwiek z oferowanych w jednostce programów. Posiadając świadomość, poznając nowe umiejętności i wiedzę, każdy ze skazanych uczestniczących w programach resocjalizacyjno – readaptacyjnych po opuszczeniu więzienia może na nowo spróbować odnaleźć się w otaczającej go rzeczywistości, a wyposażony w nowe kompetencje tak pokierować własnym życiem, by ponownie nie wrócić za mury więzienne.

Należy jednak podkreślić, że przy braku chęci i zaangażowania samego skazanego nawet najlepsze programy resocjalizacyjne i bogata oferta oddziaływań proponowanych przez Służbę Więzienną odniosą niewielki skutek.

Opracował: kpt. Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej