Spotkanie z Państwem Martą i Lesławem Zdziebło mediatorami Ośrodka Mediacyjnego w Rzeszowie inaugurowało Tydzień Mediacji w Zakładzie Karnym w Dębicy.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu – czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga /nie narzucając jednak żadnego rozwiązania/ w wypracowaniu kompromisu.

W listopadzie 2009 r. został powołany do życia w Ministerstwie Sprawiedliwości Departament Praw Człowieka, z dniem 1 kwietnia 2010 r. metody ADR, w tym mediacja przeszły do kompetencji tegoż Departamentu (obecnie Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka). Usytuowanie mediacji w jednym miejscu struktury organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości spowodowało urealnienie prowadzenia skutecznych działań na rzecz upowszechniania i popularyzacji metod ADR w rozwiązywaniu sporów.

Ministerstwo Sprawiedliwości przykłada szczególną wagę do zagadnień ADR. Uznano, że podniesienie poziomu wiedzy o alternatywnych metodach rozwiązywania konfliktów i sporów, w szczególności mediacji, możliwe jest poprzez działania o dwojakim charakterze: poprzez kampanie społeczne o charakterze informacyjno – edukacyjnym oraz szkolenia z zakresu ADR.

Zakład Karny w Dębicy po raz kolejny włączył się na rzecz promocji mediacji poprzez zaproszenie Państwa Marty i Lesława Zdziebło – mediatorów Ośrodka Mediacyjnego w Rzeszowie, którzy w dniu 16 października br. wygłosili prelekcję dla funkcjonariuszy na temat mediacji. Dzięki temu spotkaniu możliwe było wsparcie kampanii oraz przyswojenie sobie cennych informacji dotyczących alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów. Podczas szkolenia funkcjonariusze dębickiej jednostki zostali wyposażeni w podstawową wiedzę dotyczącą stosowania mediacji.

Osadzeni w tutejszej jednostce mają możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, poprzez informacje zamieszczone na tablicach w pawilonach mieszkalnych oraz w poczekalni ZK, jak również poprzez wysłuchanie pogadanki nt. Mediacji w audycjach radiowęzła tutejszej jednostki.

Należy przypomnieć, że w dniach od 16 do 20 października 2017 r. po raz kolejny w całej Polsce obchodzony będzie Tydzień Mediacji. Jest to inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości organizowana w związku z Międzynarodowym Dniem Mediacji, który od 2005 r. obchodzony jest na świecie w każdy trzeci czwartek października. W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada w dniu 19 października.

Warto wiedzieć, że dane kontaktowe mediatorów znajdują się na stronach internetowych właściwych miejscowo Sądów Okręgowych.

Tekst: mjr Krzysztof Maźnicki

Zdjęcia: szer. Izabela Rajca

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej