Każda osoba pozbawiona wolności jest inna. Z każdą taką osobą należy pracować indywidualnie w oparciu o deficyty, które doprowadziły do wejścia w konflikt z prawem i popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie prowadzą szereg oddziaływań penitencjarnych, które mają umożliwić skazanemu powrót do życia w społeczeństwie i życie zgodne z obowiązującym prawem. Najważniejszymi z nich są: praca, nauka, terapia, programy resocjalizacyjne, zajęcia kulturalno-oświatowe oraz kontakty z rodziną i światem zewnętrznym.

Istota oddziaływania penitencjarnego

Funkcjonariusze Służby Więziennej codziennie prowadzą oddziaływania penitencjarne, które wpływają na zmianę dotychczas prezentowanych postaw życiowych osób pozbawionych wolności, a także kształtują w nich postawy zgodne z obowiązującymi normami społecznymi. Dla osiągnięcia powyższych prowadzi się zindywidualizowane oddziaływania we wszystkich zakładach karnych.

Zatrudnienie jako narzędzie oddziaływania penitencjarnego

Praca osób pozbawionych wolności jest istotnym elementem procesu resocjalizacji, spełnia bowiem jeden z istotnych celów wykonywania kary pozbawienia wolności, jakim jest powstrzymanie się osoby skazanej od ponownego popełnienia przestępstwa. Zatrudnienie uznawane jest za jedno z podstawowych narzędzi oddziaływania penitencjarnego.

Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe

Praca przez naukę i zdobywanie praktyki zawodowej w czasie trwania kursów dla osób odbywających karę pozbawienia wolności jest efektywną formą resocjalizacji, bowiem kształtuje postawy i zachowania prospołeczne, kształtuje poczucie odpowiedzialności i ogranicza występowanie negatywnych zjawisk związanych z izolacją. Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie organizował kursy zawodowe w ramach programu POWER 2014-2020. Zaplanowany harmonogram nauczania skazanych - kursantów powstawał na podstawie rozeznania możliwości percepcyjnych i stanu wyjściowego przygotowania i doświadczenia zawodowego uczestników kursu. Plan ten ewaluował z każdym dniem praktyki zawodowej wprowadzanej przez wykładowców z Ośrodka Szkoleniowego w Koszalinie Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” w Warszawie. Ponadto kadra penitencjarna niejednokrotnie kieruje skazanych do licznych Centrów Kształcenia Ustawicznego przy innych jednostkach organizacyjnych, motywując ich jednocześnie do sumiennej realizacji nauki wskazując na płynące z tego tytułu korzyści, m.in. zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy po ukończeniu nauki i opuszczeniu zakładu karnego.

Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie w liczbach

Fordońska jednostka od wielu lat propaguje pracę skazanych jako kluczowy element resocjalizacji. Tylko w roku 2020 w Zakładzie Karnym w Bydgoszcz-Fordonie zatrudnionych odpłatnie było 163 osadzonych oraz 3 osadzonych zatrudnionych nieodpłatnie na stanowisku pracownika fizycznego w systemie bez konwojenta poza terenem zakładu karnego. Aktualnie w 2021 roku zatrudnionych jest 15 osadzonych odpłatnie na stanowisku pracownika fizycznego w systemie bez konwojenta poza terenem jednostki organizacyjnej. Na terenie Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie w roku 2020 zatrudnienie podjęło 200 skazanych, w tym 68 osadzonych otrzymywało z tego tytułu wynagrodzenie. Aktualnie w roku 2021 fordońska jednostka zatrudnia 204 osadzonych, w tym 66 osób na stanowiskach odpłatnych. Skazani odbywający karę pozbawienia wolności zatrudnieni są w kuchni, magazynie żywnościowym, warsztacie, a także jako osoby sprzątające oddział mieszkalny czy teren jednostki organizacyjnej.

Korzyści płynące z zatrudnienia

Osadzeni, dzięki podjętemu zatrudnieniu na terenie fordońskiej jednostki pozyskują nowe umiejętności, doświadczenie zawodowe, które mogą być pomocne w znalezieniu pracy po opuszczeniu zakładu karnego.

W myśl artykułu 67 Kodeksu Karnego Wykonawczego zatrudnienie skazanych jest jednym z fundamentalnych środków oddziaływania na osadzonych. Przyczynia się ono zdecydowanie do zdobywania kwalifikacji zawodowych przez zatrudnionych osadzonych, pomaga w odnajdywaniu się skazanych przy pełnieniu odpowiednich ról społecznych, daje poczucie wartości oraz poczucie bycia potrzebnym drugiemu człowiekowi - wyjaśnia ppor. Piotr Wójtowicz, starszy Inspektor Działu Penitencjarnego ds. Zatrudnienia Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie.
 

W warunkach izolacji wielu z nich wyrabia nawyk podjęcia i wywiązywania się z obowiązku pracy. Praca jest nie tylko możliwością efektywnego zagospodarowania wolnego czasu, ale także elementem przygotowującym do opuszczenia więzienia. Stwarza ona także możliwość sprawdzenia osadzonych w tzw. warunkach wolnościowych i określenia ich prawidłowego i praworządnego funkcjonowania. Dobry rezultat wykonywanej pracy i jej właściwy efekt jest dla skazanych pozytywnym wzmocnieniem. Nie tylko dającym satysfakcję z możliwości zatrudnienia, ale też uświadomieniem sobie, jak ważna jest praca w życiu człowieka. Ponadto podjęcie zatrudnienia odpłatnego w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie daje możliwość spłaty ciążących często na osobach pozbawionych wolności zobowiązań zadośćuczynienia lub naprawienia szkody, czy też spłaty zobowiązań alimentacyjnych. Dlatego też uczenie ich właściwych postaw, norm i zasad przyjętych w społeczeństwie, poprzez pracę daje na przyszłość możliwość realizacji celu wykonywania kary pozbawienia wolności, jakim jest świadomość konsekwencji wynikających z ponownego wejścia w konflikt z prawem. 

 

Tekst: st.szer. Joanna Szadziul
Zdjęcia: st.szer. Joanna Szadziul (1-3), chor. Roksana Dura (4-5)

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej