22 maja obchodzimy Dzień Praw Zwierząt. W fordońskiej jednostce prowadzone są liczne oddziaływania penitencjarne, w tym programy resocjalizacyjne, których zadaniem jest uwrażliwienie skazanych na krzywdę zwierząt, brak pomocy dla nich oraz poszanowanie ich praw.

Święto zostało ustanowione przez Klub Gaja dla upamiętnienia uchwalenia przez parlament Ustawy o ochronie zwierząt w 1997 roku. Petycję za wprowadzeniem ustawy podpisało ponad 600 000 osób. 

Nowa ustawa określała ogólne zasady ochrony, transportu i uboju zwierząt, oraz zasady wykorzystywania zwierząt do celów rozrywkowych i ochrony zwierząt wolno żyjących. Od 1997 roku w obliczu prawa zwierzę przestało być rzeczą, a stało się istotą żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Uregulowania prawne

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, z ostatnią nowelizacją w 2015 r. bardzo obszernie opisuje prawa zwierząt. Wskazuje również na wiele zachowań, których stosowanie wobec zwierząt nie powinno mieć miejsca. Do tej kategorii zaliczane jest też między innymi złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt, utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, porzucanie zwierzęcia przez opiekuna, wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu. Zwierzę, które jest ofiarą znęcania się może zostać odebrane właścicielowi i przekazane do schroniska.

Fordońskie oddziaływania penitencjarne

W Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie prowadzone są liczne oddziaływania penitencjarne, w tym programy resocjalizacyjne, których zadaniem jest uwrażliwienie skazanych na krzywdę zwierząt, brak pomocy dla nich oraz poszanowanie ich praw. U skazanych biorących udział w różnego rodzaju projektach kształtuje się umiejętności panowania nad napadami agresji, poczuciem wyobcowania, izolacji od reszty społeczeństwa, którą automatycznie stwarza jednostka penitencjarna. Osadzeni mają możliwość poczucia się bardziej odpowiedzialnym i potrzebnym. Jednym z najpopularniejszych programów resocjalizacyjnych jest program „Barwy szczęścia”, podczas którego osadzeni tworzą maty węchowe oraz szarpaki. W trakcie trwania programu osadzeni zdobywają nie tylko umiejętności manualne, ale także i wiedzę teoretyczną. Dodatkowo jest to również rodzaj właściwego gospodarowania czasu wolnego, gdyż maty tworzone są również w czasie poza spotkaniami z prowadzącym.

Założenia programowe

Głównymi celami programów resocjalizacyjnych jest zwiększenie kompetencji społecznych skazanych biorących w nich udział, nauka odpowiedzialności za siebie i swoje czyny, odbudowa poczucia własnej wartości oraz wzrost akceptacji i szacunku dla samego siebie. Osoby odbywające karę pozbawienia wolności w fordońskiej jednostce nabywają również podstawową wiedzę odnośnie konsekwencji związanych z niewłaściwym traktowaniem zwierząt, bowiem za znęcanie się nad zwierzęciem grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat. Jeśli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Sąd może również orzec zakaz posiadania zwierząt do 10 lat oraz karę finansową do 100 000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.

 

Tekst: st.szer. Joanna Szadziul
Zdjęcie: st.sierż.sztab. Mariusz Brzykcy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej