27 lipca br. w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie rozpoczął się ostatni kurs zawodowy zaplanowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój na lata 2014-2020, będący integralną częścią Projektu pn. ''Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój oraz&nbspUnia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Kurs Monter sieci elektrycznych do 1 kV cieszy się sporym zainteresowaniem wśród osadzonych. Do wzięcia w nim udziału zgłosiło się wielu chętnych. Jednakże z przyczyn organizacyjnych i formalnych określonych w projekcie, a także zachowania reżimu sanitarnego rozpoczęło w nim udział dwunastu osadzonych spełniających odpowiednie kryteria formalne.

Nowa wiedza i umiejętności

W trakcie realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych, a także modułu z tematyki udzielania pierwszej pomocy oraz aktywizacji zawodowej, skazani będą mieli możliwość usystematyzowania posiadanej wiedzy i poszerzenia jej zakresu w odpowiednich obszarach.

Nowe uprawnienia

Całość zakończona zostanie egzaminem państwowym dającym stosowne uprawnienia i świadectwa potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

Podjęcie zatrudnienia

Kolejnym, a zarazem głównym etapem proponowanej ścieżki wsparcia jest podjęcie zatrudnienia, jeszcze początkowo w warunkach więziennych, w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, a następnie w warunkach tzw. „wolnościowych”, po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Pozwala to na wzmożone działanie w ramach szeroko rozumianej readaptacji społecznej, przyczyniające się do zwiększenia szans na znalezienie zatrudnienia, co jest podstawowym filarem efektywnych oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności.


Tekst: por. Monika Sójka
Zdjęcie: st.szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej