Ruszyła kolejna edycja programu pn."Warsztaty manualne". Tym razem osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karny w Bydgoszczy Fordonie, realizują twórczość plastyczną związaną ze zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi. Osadzeni chętnie zgłosili się do udziału w programie, głównie myśląc o swoich dzieciach, dla których chcą wykonać kartki świąteczne.

Oddziaływania penitencjarne

Służba Więzienna poprzez prowadzenie oddziaływań penitencjarnych codziennie stara się wpływać na zmianę zachowania osadzonych i kształtować w nich postawy zgodne z obowiązującymi normami społecznymi. Dla osiągnięcia powyższych prowadzi się zindywidualizowane oddziaływania we wszystkich zakładach karnych. Najważniejszymi z nich są: praca, nauka, terapia, programy resocjalizacyjne, zajęcia kulturalno-oświatowe oraz kontakty z rodziną i światem zewnętrznym.

Podstawowym zadaniem readaptacji jest przygotowanie skazanych do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie, tym samym wykształcenie w osadzonym umiejętności konstruktywnego spędzania czasu wolnego i wchodzenia w akceptowane społecznie role, w rezultacie zapobieganie powrotowi do przestępczości.- mówi mjr Anna Łabędziewska, kierownik działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie.


Znaczenie programów resocjalizacyjnych

Uczestnictwo skazanych we wszelkiego rodzaju programach podczas ich pobytu w warunkach izolacji więziennej niewątpliwie oddziałuje na kształtowanie ich społecznie pożądanych postaw i nowych umiejętności. Dodatkowo dają one możliwość odkrywania pozytywnych stron swojej osobowości. Istotą realizacji programów resocjalizacyjnych jest określenie indywidualnych czynników, które skłoniły osadzonego do popełnienia przestępstwa, a także czynniki ponownego wejścia w konflikt z prawem i powrotu do podejmowania czynów społecznie zabronionych. Celem tych warsztatów jest wskazanie osadzonym środka rozładowania negatywnych emocji, stresu, frustracji z drugiej zaś jako środka pomagającego w uzyskaniu wewnętrznego spokoju, poczucia relaksu, a także zadowolenia z własnej pracy i przejawów pozytywnej aktywności.

Moc życzeń

Pobyt w więzieniu nie oznacza zerwania kontaktów z życiem społecznym. Święta dla każdego, w tym również dla więźniów to czas zadumy, refleksji oraz podtrzymania tradycji między innymi niesienia życzeń. To czas utrzymania pozytywnych relacji z dziećmi i rodzinami. Moc życzeń słana za pośrednictwem listów i kartek ma na celu podtrzymanie odpowiedzialności za pełnienie ról społecznych tj. roli ojca, męża, syna. Dlatego też osadzeni chętnie czynią starania, aby ubarwić i wykazać swoje starania poprzez wkład swojej pracy w wykonanie kartek świątecznych.

 

Tekst: st.szer. Monika Karska, st. szer. Joanna Szadziul
Zdjęcia: kpt. Marek Mikielewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej