W Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie, w ramach oddziaływań skierowanych na readaptację społeczną i aktywizację zawodową, zrealizowany został kurs robotnika budowlanego finansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W kursie udział wzięło 8 skazanych.

Nowa wiedza i umiejętności

W trakcie realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych skazani mieli możliwość przyswojenia i usystematyzowania posiadanej wcześniej wiedzy w zakresie prac ogólnobudowlanych polegających na przebudowie, montażu, czy też remoncie. Poznali  specyfikę i klasyfikację materiałów budowlanych oraz techniki ich zastosowania w poszczególnych rodzajach prac.

Łączenie przyjemnego z pożytecznym

Podczas zajęć praktycznych pod nadzorem prowadzącego, osadzeni wykonywali prace remontowe w pobliżu warsztatu działu kwatermistrzowskiego, dzięki czemu swoim wkładem i zaangażowaniem  mogli przyczynić się do polepszenia warunków socjalno-bytowych. Na zakończenie projektu odbył się egzamin końcowy, który zdali wszyscy uczestnicy kursu. Otrzymali oni zaświadczenia oraz certyfikaty potwierdzające kwalifikacje w odpowiednim zawodzie.

Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe

Praca przez naukę i zdobywanie praktyki zawodowej w czasie trwania kursów dla osób odbywających karę pozbawienia wolności jest najlepszą formą resocjalizacji, bowiem kształtuje postawy i zachowania prospołeczne, kształtuje poczucie odpowiedzialności i ogranicza występowanie negatywnych zjawisk związanych z izolacją.

Kolejne kursy przed nami

Już niebawem rozpoczną się kolejne szkolenia zawodowe. Udział w nich znacznie przyczynia się do zwiększenia szans na znalezienie i podjęcie zatrudnienia po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, co stanowi jeden z podstawowych elementów oddziaływań penitencjarnych.

 

Tekst: por. Monika Sójka
Zdjęcie: st.szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej