18 sierpnia br. zakończono kurs zawodowy zaplanowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój na lata 2014-2020, będący integralną częścią Projektu pn. ''Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Logo Unii Europejskiej oraz&nbspEuropejskiego Funduszu Społecznego
Nowa wiedza i umiejętności fordońskich osadzonych

Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie zakończył kolejny kurs z cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego POWER 2014-2020 wyedukowaną grupą absolwentów. Tym razem zakończono kurs Monter sieci elektrycznych do 1 kV, gdzie 11 osadzonych zdało pomyślnie państwowy egzamin kwalifikacyjny dający stosowne uprawnienia i świadectwa potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Do osiągnięcia zaplanowanych celów programowych kursu Monter sieci elektrycznych do 1 kV organizator wykorzystał różnorodne formy prezentacji materiału dydaktycznego. Fordońscy skazani w ramach szkolenia zawodowego zdobywali wiedzę nie tylko z zakresu przepisów bhp, ppoż, ale brali udział w części praktycznej z zakresu pomocy przedmedycznej. W trakcie szkolenia słuchacze nabyli również wiedzę dotyczącą planowania pracy, doboru odpowiednich materiałów, narzędzi i maszyn, tworzenia instalacji elektrycznych i ich rodzajów. Taka formuła kursu umożliwiła uczestnikom nabycie konstruktywnych umiejętności w przedmiocie instalacji elektrycznych do 1 kV.

Cel

Zdobywanie praktyki zawodowej w czasie trwania kursu dla osób odbywających karę pozbawienia wolności jest najlepszą formą resocjalizacji, bowiem kształtuje postawy i zachowania prospołeczne, kształtuje poczucie odpowiedzialności i ogranicza występowanie negatywnych zjawisk związanych z izolacją. Kadra fordońskiej jednostki ma nadzieję, że wyuczone przez skazanych nowe umiejętności zawodowe będą służyć wzrostowi ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym, a także spowodują skuteczne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Zobacz także GALERIĘ

 

Tekst/zdjęcie: st.szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej