W 2010 roku Krajowa Rada Radców Prawnych ustanowiła 6 lipca Dniem Radcy Prawnego, a to dlatego, że w tym dniu 1982 roku została uchwalona Ustawa o radcach prawnych, kładąc podwaliny pod samorząd radców prawnych.

Dzień radcy prawnego ma w swym zamyśle służyć nieformalnej integracji radcowskiej społeczności, nawiązywaniu szerokich kontaktów z środowiskami lokalnymi i krajowymi. Radcowie prawni wykonują zadania i czynności określone w Ustawie o Radcach Prawnych z dnia 6 lipca 1982 roku oraz Kodeksie Etyki Zawodowej Radcy Prawnego.

Więzienny radca prawny

Służba Więzienna to formacja, która w swoich szeregach posiada także radców prawnych. Sprawują oni nadzór nad:

- sporządzeniem umów, w szczególności umów zawieranych przy udzielaniu zamówień publicznych,
- umarzaniem, odraczaniem lub rozkładaniem na raty spłat należności pieniężnych,
- zawieraniem ugód oraz podejmowaniem innych czynności i decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Radcy prawni mogą opiniować także w sprawach:

- wydawanych w trybie art. 120 Kodeksu karnego wykonawczego orzeczeniach o obowiązkunaprawienia szkody przez skazanego
- wystąpieniach o wszczęcie postępowania karnego w sprawach o przestępstwa, którymi wyrządzono szkodę w mieniu jednostki lub o innych przestępstwach ściganych z oskarżenia publicznego, w których stroną pokrzywdzoną jest jednostka
- zawieranych przez jednostkę umowach cywilnoprawnych i w obrocie gospodarczym.

Rola (nie tylko) fordońskiego radcy prawnego

Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie od wielu lat współpracuje z mecenas Joanną Manuszewską. Do jej głównych zadań należy wydawanie opinii na tematy związane z zatrudnieniem skazanych, zamówieniami publicznymi czy też zagadnieniami penitencjarnymi. Radca prawny reprezentuje dyrektora jednostki przed sądami i organami administracji, a także doradza kierownictwu jednostki w wielu innych kwestiach. Znaczną część działalności zawodowej radcy prawnego w jednostce penitencjarnej stanowią sprawy związane z dochodzeniem przez osadzonych roszczeń.
 

Tekst/ zdjęcie: st.szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej