Osadzeni brzeskiej jednostki uczestniczą w programie opieki nad zwierzętami kształtującym umiejętności społeczne, w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy, sprzyjającym przygotowaniu do readaptacji społecznej skierowanym do skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w oddziale terapeutycznym pt. "Żywa empatia".

Naturalną potrzebą każdego człowieka jest życie, rozwój i działanie. Znalezienie zajęcia przynoszącego satysfakcję i zadowolenie pozwala wypełnić uczucie pustki i bezużyteczności. Pozwala także kształtować odpowiedzialność, wrażliwość i empatię. Stała opieka nad zwierzętami to codzienna okazja do pracy nad własnymi deficytami.

W prowadzonym programie uczestniczy 4 letnia świnka morska przekazana przez Brzeskie Towarzystwo Miłośników Zwierząt. Programem objęci są skazani przejawiający trudności w zakresie radzenia sobie z emocjami, wykazujący zainteresowanie problematyką opieki nad zwierzętami. Grupa objęta programem liczy 4 osadzonych. Są to osoby, które były zainteresowane opieką nad zwierzęciem oraz których predyspozycje osobowościowe oraz prezentowana postawa pozwalały na zajmowanie się nim w bezpieczny sposób.

Cel programu  to zmiany w trzech sferach: poznawczej, emocjonalnej oraz zachowania. Założeniem programu jest zmiana w zakresie samooceny i obrazu siebie, kształtowanie postawy odpowiedzialności, a także ćwiczenie umiejętności wyrażania emocji i ich konstruktywnego wyrażania. Ważnym celem programu jest także kształtowanie empatii poprzez kontakt ze zwierzęciem – odczytywanie jego potrzeb, reagowanie na nie oraz opieka.

Realizacja postawionych celów jest procesem długofalowym, dlatego też wspieranie pożądanych postaw i przekonań w trakcie odbywania kary przez skazanych powinno być procesem ciągłym, a oceny efektów tych oddziaływań można dokonać poprzez obserwację zachowania skazanego z perspektywy czasu.

Wśród osadzonych, którzy w większym stopniu zajmowali się opieką nad zwierzęciem zauważono wzrost umiejętności empatii oraz generowanie zachowań opiekuńczych jak i poczucie odpowiedzialności za opiekę nad świnka morską. Osadzeni na bieżąco dzielą się swoimi pozytywnymi odczuciami związanymi z uczestnictwem w programie. Jak wynika z analizy ewaluacji oraz treści na bieżąco przekazywanych przez uczestników,  są oni bardzo zadowoleni z możliwości angażowania się w program. Większość z nich stwierdziła, iż program daje im możliwość pracy nad swoim życiem emocjonalnym.

Tekst: szer. Monika Niesłuchowaka
Zdjęcia: por. Magdalena Antoszczyszyn

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej