W ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej odbył się kurs dla osadzonych: Nowoczesne Wykończenie Wnętrz z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej.

 logo.jpg       Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej skazanych oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Po odbytym szkoleniu grupa 12 osadzonych nabyła kwalifikacje przyuczające do wykonywania zawodu. Nabycie nowych umiejętności zawodowych przyczyni się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy.

       Otrzymane uprawnienia pozwolą w przyszłości podjąć atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe. Stanowi to szansę na odpowiednią gratyfikację finansową pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku wolnościowym. W warunkach więziennych natomiast dzięki udziałowi w szkoleniach skazani nabyli umiejętności społeczne m.in. racjonalnego gospodarowania czasem, poszukiwania pracy, prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą. Projekt jest odpowiedzią na lokalne potrzeby rynków pracy oraz występujących tam deficytów zawodowych.

 

Opracował: mjr Sylwester Borkowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej