W ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu odbył się kurs dla osadzonych: Nowoczesne Wykończenie Wnętrz z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej skazanych oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Po odbytym szkoleniu grupa 12 osadzonych nabyła kwalifikacje i praktyczne umiejętności w zakresie nowoczesnego wykończenia wnętrz. Nabycie nowych umiejętności zawodowych przyczyni się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy.

Otrzymane uprawnienia pozwolą w przyszłości podjąć atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe. Stanowi to szansę na odpowiednią gratyfikację finansową pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku wolnościowym. W warunkach więziennych natomiast dzięki udziałowi w szkoleniach skazani nabyli umiejętności społeczne m.in. racjonalnego gospodarowania czasem, poszukiwania pracy, prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą. Projekt jest odpowiedzią na lokalne potrzeby rynków pracy oraz występujących tam deficytów zawodowych.

 

Opracował: mjr Jarosław Kuziora

 


iii.png

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej