W 2020 roku w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej zrealizowane zostały cztery szkolenia dla osadzonych: Kucharz, Nowoczesne Wykończenie Wnętrz oraz dwie edycje Spawacz Mag z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej.

     POWER.jpg

 

   Głównym celem zrealizowanych szkoleń był wzrost aktywności zawodowej i społecznej skazanych oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Po odbyciu ww. szkoleń, grupa 48 osadzonych nabyła kwalifikacje i nowe umiejętności zawodowe co przyczyni się do możliwości wyjścia z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowoduje aktywne odnalezienie się na rynku pracy. Realizacja projektu zwiększy szanse skazanych na aktywne zaistnienie w społeczeństwie po zakończeniu izolacji więziennej, w tym na rynku pracy. Przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia w grupie osób, które opuściły zakłady karne ze względu na fakt, iż beneficjenci projektu posiadać będą umiejętności odpowiadające w większym zakresie na potrzeby pracodawców.

 

Opracowanie: mjr Sylwester Borkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej